PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Đồn công bố hiện trạng rừng năm 2022
Theo Quyết định công bố hiện trạng rừng đến ngày 31/12/2022, huyện Chợ Đồn có tổng diện tích đất có rừng 76.496,68 ha, tỷ lệ che phủ rừng 80,05%.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Tỷ lệ che phủ rừng của huyện Chợ Đồn đạt 80,05%

Trong đó, diện tích rừng tự nhiên 58.400,64 ha; diện tích rừng trồng 18.096,04 ha (diện tích rừng trồng đã thành rừng 14.554,53 ha, diện tích rừng trồng chưa thành rừng 3.541,04 ha).

UBND huyện giao Hạt Kiểm lâm huyện quản lý, lưu trữ hồ sơ và cơ sở dữ liệu về diễn biến rừng trên địa bàn huyện theo quy định. Sử dụng số liệu hiện trạng rừng để lập kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo trên địa bàn huyện. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn huyện; tổng hợp kết quả cập nhật diễn biến rừng, báo cáo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn và UBND huyện Chợ Đồn.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định, sử dụng cơ sở dữ liệu hiện trạng rừng để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển lâm nghiệp trên địa bàn.

UBND các xã, thị trấn thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn xã, thị trấn theo quy định của Luật Lâm nghiệp./.

Hương Lan