PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Đồn đẩy mạnh truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn vừa xây dựng Kế hoạch truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chợ Đồn sẽ tăng cường tuyên truyền người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Theo kế hoạch, huyện Chợ Đồn tập trung tuyên truyền các nội dung Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử như: Nguyên tắc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; quyền, nghĩa vụ và các hành vi không được làm của tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; trách nhiệm và hành vi không được làm của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; quy trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; các hoạt động kiểm soát việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử…

Hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân thực hiện tiếp nhận, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch của cơ quan hành chính Nhà nước; thu hút, định hướng người dân, doanh nghiệp ứng dụng CNTT, tham gia xây dựng Chính quyền điện tử.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng, đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Từ đó có sự chỉ đạo và thực hành quyết liệt để hỗ trợ và ủng hộ các chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT ở các cấp, các ngành.

Tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, cách làm hay trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử ở các phòng chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, thị trấn. Đồng thời phản ánh những hạn chế, tồn tại trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của cơ quan, đơn vị; những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức; việc làm trì trệ của các ngành, các cấp trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền nhằm thu hút tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hiệu quả TTHC trên môi trường điện tử. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện, UBND cấp xã; cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tiêu cực phiền hà, giảm tối đa thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết TTHC; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng thuận lợi, minh bạch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Thu Trang