PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Mới chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số
Chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Chợ Mới thời gian qua. Vì vậy, đến nay, đội ngũ cán bộ DTTS đã không ngừng học tập, trau dồi phẩm chất, đạo đức, kiến thức để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tổng dân số toàn huyện Chợ Mới khoảng hơn 40 nghìn người, gồm 7 dân tộc: Kinh, Tày, Nùng, Dao, Mông, Hoa, Sán Chay, trong đó hơn 81% là người dân tộc thiểu số. Vì vậy, thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Chợ Mới đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng - an ninh của địa phương.

Thông qua công tác tuyển dụng hằng năm, tỷ lệ người DTTS trong cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức các ngành, lĩnh vực của huyện được đảm bảo theo các quy định của Nhà nước, dần đáp ứng chuẩn ngạch và vị trí việc làm. Theo thống kê, hiện Chợ Mới có 878 cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS, chiếm trên 81,2% số cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện.

Để đảm bảo đội ngũ cán bộ DTTS đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, khắc phục được tình trạng trông chờ, ỷ lại vào cấp trên, huyện đã thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ DTTS, cán bộ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng khác. Đến nay, cơ bản cán bộ, công chức ,viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được đào tạo, phát triển tại chỗ, đảm bảo về phẩm chất chính trị, cũng như năng lực chuyên môn. Từ năm 2017 đến tháng 3/2020, đã có 702 lượt cán bộ, công chức, viên chức của huyện được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, trong đó: Quản lý nhà nước có 43 người, trung cấp lý luận chính trị 81 người, các loại bồi dưỡng khác 578 người. Qua thăm nắm tình hình thực tế từ cơ sở, đội ngũ cán bộ DTTS sau khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng về địa phương công tác đã biết vận dụng kiến thức, kết hợp với sự am hiểu về phong tục, tập quán, thông thạo địa hình, ngôn ngữ… để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tham mưu, ban hành những quyết sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi. Hiện các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện đang tiếp tục quy hoạch, chọn cử những cán bộ trẻ người DTTS có năng lực, phẩm chất tham gia các khóa đào tạo, nâng cao lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ trong tình hình mới.

Cùng với công tác đào tạo, bổi dưỡng, công tác quy hoạch và bố trí cán bộ người DTTS cũng luôn được các cấp ủy đảng của huyện Chợ Mới quan tâm thực hiện theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan và công khai. Với cơ chế ưu tiên, tạo động lực thời gian qua đã khuyến khích cán bộ DTTS trên địa bàn huyện học tập, phấn đấu, góp phần đổi mới công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ DTTS. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số hiện giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị của Chợ Mới chiếm 79,6%. Các đồng chí được tổ chức tin tưởng quy hoạch, bổ nhiệm là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương đã khẳng định được vai trò nòng cốt, hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhằm đáp ứng tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn mới, các cấp ủy, chính quyền huyện Chợ Mới xác định: Thời gian tiếp theo tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các cơ chế, chính sách của tỉnh đối với công tác cán bộ dân tộc thiểu số; đảm bảo tỷ lệ cơ cấu hợp lý cán bộ người DTTS trong từng cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành; từng bước nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức nói chung và cán bộ, công chức, viên chức người DTTS nói riêng; ưu tiên tuyển dụng sinh viên người DTTS đã tốt nghiệp các trường đại học vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, điạ phương…/.

Thu Cúc