PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Mới đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
Trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được huyện Chợ Mới quan tâm chỉ đạo thực hiện, qua đó có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng huyện ngày càng phát triển.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan toả mạnh mẽ như: Phong trào “Chợ Mới chung sức xây dựng Nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... đã mang lại những kết quả to lớn, thiết thực, tạo khí thế phấn khởi, hăng say trong các tầng lớp Nhân dân.


Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được huyện Chợ Mới phát động thường xuyên

Điều đó đã được khẳng định qua những con số cụ thể như tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 7,8%/năm, trong đó: Lĩnh vực nông - lâm nghiệp tăng 5,7%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 4,2%; thương mại dịch vụ 13,6%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 19,2 triệu đồng (năm 2015) lên 31 triệu đồng năm 2020, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm từ 23,32% năm 2015 đến nay xuống còn 14,53%, trung bình giảm 2,3%/năm, riêng tỷ lệ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân là 3,8%/năm.

Hiện nay, trên địa bàn huyện, an ninh lương thực luôn được đảm bảo với bình quân lương thực đạt 551kg/người/năm; trong lĩnh vực nông nghiệp, bước đầu hình thành vùng sản xuất hàng hóa, chế biến nông sản và tổ chức sản xuất có liên kết. Cơ cấu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đã chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, đặc biệt là chế biến nông - lâm sản. Số cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ từ 1.276 cơ sở năm 2015 đến nay tăng lên 1.353 cơ sở. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó cơ sở vật chất trường, lớp học tiếp tục được chú trọng đầu tư và từng bước được tăng cường theo hướng kiên cố hoá, hiện đại hóa và chuẩn hóa; tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Các chương trình quốc gia về y tế, dân số được triển khai có hiệu quả; công tác y tế dự phòng được thực hiện tốt. Công tác an sinh xã hội luôn đươc quan tâm thực hiện. Phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao cho mọi người tiếp tục được duy trì, phát triển rộng khắp, trên địa bàn huyện hiện có 18,2% người dân thường xuyên tập luyện thể thao và 9,7% gia đình thường xuyên tập luyện thể thao. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát huy tinh thần thi đua ái quốc, đoàn kết, đồng lòng, chủ động, sáng tạo, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, thời gian tiếp theo, huyện Chợ Mới tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; thực hiện nghiêm Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Cùng với đó là khai thác mọi tiềm năng và lợi thế của địa phương; huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ phục vụ con người; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân.

Phấn đấu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện. Đồng thời tạo mọi điều kiện để phát triển đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện; thực hiện các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp…

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục tập trung phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa thúc đẩy phong trào thi đua, gắn công tác thi đua với công tác khen thưởng; thực hiện khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, tăng tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp; đẩy mạnh các phong trào thi đua hiện có, phát động thêm các phong trào thi đua mới, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Thu Cúc