PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Mới tập trung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Tập trung xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, xây dựng thôn nông thôn mới… là mục tiêu huyện Chợ Mới tiếp tục thực hiện trong năm 2023 này.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Mương nước được đầu tư xây dựng giúp xã Nông Hạ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Năm 2023, huyện phấn đấu các xã Bình Văn, Như Cố, Thanh Thịnh, Nông Hạ thực hiện duy trì và nâng cao 19 tiêu chí đã đạt. Tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu xã Thanh Vận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023. Các xã còn lại phấn đấu hoàn thành thêm ít nhất 1 tiêu chí so với năm 2022. Trung bình các xã đạt 11,84 tiêu chí/xã. Xã Bình Văn, Như Cố, Thanh Thịnh phấn đấu hoàn thành thêm ít nhất 1 tiêu chí nâng cao so với năm 2022. Phấn đấu có 15 thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Đối với xã Thanh Vận, theo lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, UBND huyện sẽ cân đối, ưu tiên nguồn lực cho xã. Địa phương tập trung thực hiện các tiêu chí, giải pháp triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phụ trách thực hiện các tiêu chí, trong đó chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi, thực hiện tốt Chương trình OCOP để góp phần hoàn thành các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất. Xã Thanh Vận tập trung tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn để hoàn thành các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đối với các xã còn lại chưa đạt chuẩn nông thôn mới, UBND các xã tập trung lồng ghép, huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí về hạ tầng, tổ chức sản xuất, phát triển Chương trình OCOP; đề xuất, triển khai có hiệu quả các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; chủ động triển khai các nguồn vốn năm 2023 được phân bổ để mỗi xã thực hiện hoàn thành thêm ít nhất 1 tiêu chí so với năm 2022. Tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các tiêu chí cần ít kinh phí hoặc không cần kinh phí mà người dân có thể tự thực hiện được.

Về xây dựng thôn nông thôn mới, UBND các xã Thanh Mai, Yên Cư, Tân Sơn, Mai Lạp, Hòa Mục đã rà soát, lựa chọn thôn phấn đấu đạt chuẩn thôn nông thôn mới theo chỉ tiêu được giao của UBND huyện. Theo đó, 15 thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 gồm: Trung Tâm, Phiêng Luông, Nà Pẻn, Bản Kéo của xã Thanh Mai; Phiêng Dường, Nà Hoáng của xã Yên Cư; Nậm Dất, Khuổi Đeng II thuộc xã Tân Sơn; Bản Vọt, Nà Tôm, Bản Đồn, Bản Giác thuộc xã Hòa Mục; Bản Pá, Khau Ràng, Bản Rả của xã Mai Lạp.

Các xã chỉ đạo các thôn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo chi tiết, cụ thể về lộ trình thực hiện các tiêu chí, giải pháp triển khai và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Phát triển thôn, Ban Quản lý xã phụ trách các tiêu chí; tập trung huy động các nguồn lực và ưu tiên nguồn vốn thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới tại các thôn lộ trình phấn đấu đạt chuẩn năm 2023; tăng cường công tác tuyên truyền và lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình nông thôn mới, huyện tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, sản xuất hàng hóa, hỗ trợ phát triển hợp tác xã, phát triển ngành nghề nông thôn, chương trình OCOP, đào tạo nghề cho lao động nông thôn...; xây dựng các mô hình, dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; tạo điều kiện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp... đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn gắn với triển khai, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2035./.

Hương Lan