PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Mới triển khai đề án tinh giản biên chế
Huyện Chợ Mới triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế năm 2022 để tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng được vị trí việc làm, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Huyện Chợ Mới tập huấn việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến
cho cán bộ, công chức xã Quảng Chu 

Trong thời gian qua, huyện Chợ Mới đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Song để tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút người có trình độ cao, có năng lực vào công tác tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, huyện đã xây dựng Đề án tinh giản biên chế. 

Hiện nay, UBND huyện Chợ Mới có 11 cơ quan chuyên môn, 39 đơn vị sự nghiệp. Năm 2022, UBND huyện Chợ Mới được giao 73 biên chế công chức và 7 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; 764 viên chức và 7 hợp đồng lao động. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tinh giản biên chế năm 2022 là 6 người.

Triển khai Đề án, các đơn vị thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và chỉ đạo của UBND tỉnh. Các đơn vị sự nghiệp tiếp tục rà soát, sắp xếp viên chức tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; tiếp tục sáp nhập các trường học ở đơn vị hành chính mới sắp xếp (xã Thanh Thịnh) và những trường, bậc học có số lượng ít học sinh.

Huyện cũng thực hiện rà soát, xây dựng vị trí việc làm các cơ quan hành chính. Trên cơ sở vị trí việc làm khung năng lực của vị trí việc làm, rà soát sắp xếp lại trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Sau sắp xếp, thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức không đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh, khung năng lực của vị trí việc làm đã được phê duyệt hoặc trình độ đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, tự nguyện tinh giản biên chế.

Cùng với đó là rà soát cán bộ, công chức dôi dư tại một số xã, thị trấn, thực hiện tinh giản đối với cán bộ, công chức không đáp ứng được tiêu chuẩn chức danh và giải quyết chế độ theo quy định.

Huyện cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức theo hướng công khai, minh bạch, tránh tình trạng nể nang trong công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức để làm cơ sở thực hiện tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức năng lực hạn chế. Trên cơ sở đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, đưa vào kế hoạch tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng yêu cầu công việc...

Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế nhằm đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế, đồng thời thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để nâng cao chất lượng đội ngũ, thu hút người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Hương Lan