PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Mới xây dựng nông thôn mới
Trong giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua của huyện Chợ Mới đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đảng bộ, chính quyền và các hội đoàn thể huyện Chợ Mới đã quan tâm chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, thiết thực. Các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã ra sức thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng huyện ngày càng phát triển. Trong đó, Phong trào thi đua “Chợ Mới chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đạt được kết quả nhất định, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện.

Thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, UBND huyện Chợ Mới đã phát động Phong trào thi đua “Chợ Mới chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân trong huyện hưởng ứng, tích cực tham gia. Hằng năm, Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện đều xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, kế hoạch tuyên truyền trên địa bàn huyện. Từ đó tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tích cực hưởng ứng Phong trào.

Những việc làm thiết thực và cụ thể của cả hệ thống chính trị đã góp phần hoàn thành, đảm bảo tiến độ các tiêu chí, chỉ tiêu đã đề ra trong chương trình tổng thể xây dựng nông thôn mới của huyện. Tính đến hết năm 2019 tổng số tiêu chí bình quân toàn huyện đạt được 168 tiêu chí; bình quân mỗi xã đạt 11,2 tiêu chí; có 03 xã đã về đích nông thôn mới là xã Như Cố, xã Bình Văn, xã Yên Đĩnh.

Trong phong trào đã có nhiều tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới ở cơ sở được tuyên dương. Trong giai đoạn 2015 - 2020 đã có 15 tập thể, 21 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen; 03 tập thể, 05 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và nhiều tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng ở cơ sở.

Trong 5 năm tới (2020 - 2025), huyện Chợ Mới tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng huyện trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giữ vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh phía nam của tỉnh, tạo nền tảng để xây dựng huyện phát triển kinh tế nhanh và bền vững  trong những năm tiếp theo./.

Thanh Thuyên