PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Các Ban HĐND tỉnh tích cực, chủ động trong công tác phối hợp để nâng cao chất lượng hoạt động
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Ban HĐND tỉnh với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại thành phố Bắc Kạn về tình hình quản lý,
sử dụng số lượng người làm việc sự nghiệp giáo dục và đào tạo

Để chuẩn bị tốt nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND, trong công tác thẩm tra dự thảo báo cáo, dự thảo tờ trình nghị quyết, các Ban HĐND tỉnh đã thu thập thông tin, tổ chức khảo sát tại địa phương, cơ sở thuộc đối tượng tác động trực tiếp. Đồng thời, trong quá trình tham gia hội nghị phản biện về chính sách do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức, trong các hội nghị lấy ý kiến đối với tờ trình dự thảo nghị quyết, các cuộc họp của UBND tỉnh về thống nhất các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh và thông qua kiểm tra, khảo sát thực tế công trình, dự án đầu tư do UBND tỉnh tổ chức…, các Ban HĐND tỉnh cũng chủ động thu thập thông tin liên quan, đóng góp ý kiến, trao đổi làm rõ những vấn đề, nội dung để chuẩn bị tốt các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp.

Ngay sau khi có ý kiến thảo luận của đại biểu đối với dự thảo nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các sở, ngành chuyên môn thống nhất chỉnh sửa dự thảo nghị quyết để HĐND quyết định tại kỳ họp… Nhờ đó, đến thời điểm này đã có 144 nghị quyết được HĐND tỉnh khóa X thông qua. Đây là những nghị quyết quan trọng, là cơ sở để tổ chức triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong hoạt động giám sát, khảo sát, các Ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp với UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn, các địa phương xây dựng, tổ chức 18 cuộc giám sát, 8 cuộc khảo sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả, nội dung đều là những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm, theo dõi.

Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh khảo sát thực địa tại huyện Pác Năm

Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri, các Ban phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thu thập các thông tin, ý kiến của Nhân dân liên quan đến nội dung tiếp xúc cử tri chuyên đề; phối hợp với UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn, các địa phương trong cung cấp thông tin chuẩn bị nội dung của buổi tiếp xúc cử tri; phối hợp các cơ quan trong tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các Ban HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong thời gian tới, các Ban HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công tại Quy chế phối hợp công tác số 53/QCPH-HĐND-UBND-UBMTTQ ngày 29/7/2021 giữa Thường trực HĐND - UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp hoạt động giữa các Ban HĐND tỉnh, nhất là trong công tác thẩm tra, giám sát; phối hợp cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực phụ trách; cử đại diện lãnh đạo các Ban tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành, địa phương tổ chức khi được mời…/.

Thu Cúc