PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 250/TB-UBND ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại cuộc họp ngày 30/7/2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới; Công văn số 3195-CV/TU ngày 29/7/2020 của Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan quản lý, thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với các trường hợp đi từ Đà Nẵng và các vùng có dịch trở về địa phương theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020.

Đối với các trường hợp đi từ Đà Nẵng và vùng có dịch trở về có biểu hiện số, ho…, yêu cầu ngành Y tế và các địa phương theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm ngay để sớm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thường trực triển khai các nhiệm vụ được phân công và hạn chế đi ra ngoài tỉnh. Trong trường hợp ra khỏi địa bàn tỉnh trên một ngày, phải báo cáo và được sự đồng ý của Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh.

Tại Thông báo, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cấp bổ sung kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2020 cho Sở Y tế để thực hiện mua sắm vật tư, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm vi rút SARS-COV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 160/TTr-STC ngày 30/7/2020)./.

Hồng Nhung