PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Bắc Kạn chú trọng triển khai nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho công chức, viên chức các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở và người dân trên địa bàn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra khu vực đổ thải của Công ty Kim loại màu Bắc Kạn

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Cấp tỉnh đã tổ chức các hội nghị mời đại diện các cơ quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định trong hoạt động khoáng sản cho các cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, các công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh đến xã và các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản còn được thực hiện thông qua các các cuộc kiểm tra định kỳ, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong hoạt động khoáng sản và thông qua các buổi kiểm tra đột xuất của các cơ quan chuyên môn.

Ngoài ra, hàng quý, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản trên địa bàn bàn, quản lý đất đai chặt chẽ, không để các đối tượng lợi dụng khai thác khoáng sản trái phép.

Ở cấp huyện, UBND các huyện ban hành nhiều văn bản đôn đốc UBND cấp xã tuyên truyền tới người dân không bán, cho thuê, sử dụng đất phục vụ khai thác khoáng sản trái phép, không sử dụng xe, máy và thiết bị máy móc chuyên dùng khai thác khoáng sản trái phép. Hình thức tuyên truyền của các địa phương chủ yếu thông qua hình thức họp thôn bản, họp chi bộ và các buổi kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất về hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Một số địa phương cấp huyện thực hiện ký cam kết giữa Chủ tịch UBND xã, thị trấn với Chủ tịch UBND huyện không để xảy ra hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trái phép; ký kết giữa các hộ gia đình, cá nhân với UBND cấp xã về không sử dụng máy móc khai thác, chế biến, vận chuyển khoáng sản trái pháp luật.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khai thác khoáng sản ngày càng được nâng cao. Các đơn vị đã lập đầy đủ các hồ sơ về bảo vệ môi trường theo quy định, tuân thủ các quy định về an toàn khai thác mỏ. Qua công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước, các sai sót, vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường ngày càng được chấn chỉnh, khắc phục. Việc thực hiện các nội dung theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch, cam kết bảo vệ môi trường ngày càng đi vào nề nếp.

Hằng năm, đơn vị chuyên môn triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Trung ương đến các đơn vị khai thác khoáng sản về công tác bảo vệ môi trường; hướng dẫn trực tiếp hoặc có văn bản phúc đáp ý kiến phản ánh của các cơ sở khai thác khoáng sản trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường; đôn đốc, kiểm tra các cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động. Đồng thời xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường, đề ra các nhiệm vụ bảo vệ môi trường cần thực hiện trong năm tiếp theo, trong đó bao gồm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Sau khi giấy phép khai thác khoáng sản hết thời hạn, Sở Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc các Chủ giấy phép lập thủ tục đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường và bàn giao đất mỏ cho địa phương quản lý theo quy định. Nhìn chung, hầu hết các Chủ giấy phép thực hiện đầy đủ theo quy định.

Qua đánh giá của cơ quan chuyên môn, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường cùng với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách về khoáng sản cơ bản được hoàn thiện đã giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình khai thác, chế biến khoáng sản, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm. Các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản ngày càng đi vào nề nếp, ý thức chấp hành các quy định trong hoạt động khoáng sản ngày càng nâng lên; hoạt động khai thác khoáng sản trái phép giảm dần qua các năm, công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản được thực hiện nghiêm theo quy định, không để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng./.

Hương Lan