Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn triển khai xây dựng thôn nông thôn mới

(Cập nhật lúc: 28/08/2019 08:30:56 )

Cùng với việc tiếp tục xây dựng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao theo kế hoạch, tỉnh Bắc Kạn đang chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng thôn nông thôn mới.

Xây dựng thôn nông thôn mới là nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, huy động tối đa các nguồn lực trong nhân dân với sự hỗ trợ có hiệu quả của nhà nước để phục vụ lợi ích của người dân. Xây dựng nông thôn mới có kinh tế hộ gia đình phát triển; kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu của người dân; cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, hài hòa; giữ gìn, phát huy vẻ đẹp, yên bình của làng quê truyền thống. An ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; các giá trị truyền thống được giữ gìn, phát huy; ý thức trách nhiệm của người dân với cộng đồng được nâng cao; nhân dân đồng thuận và hài lòng.

Tỉnh Bắc Kạn có chủ trương xây dựng thôn nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu từ năm 2018 tại Kế hoạch Ban hành Bộ tiêu chí và thực hiện xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2020 ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh. Trong đó có nội dung, lộ trình thực hiện cụ thể từ xây dựng, ban hành Bộ tiêu chí đến xây dựng và nhân rộng mô hình khu dân cư nông thôn kiểu mới.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh đã chủ trì cùng các sở, ngành có liên quan tiến hành khảo sát các khu dân cư, xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới. Tháng 2/2019, Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 đã được UBND tỉnh ban hành (tại Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 13/2/2019) làm cơ sở để chỉ đạo, đánh giá, xét công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 gồm 16 tiêu chí, được chia làm 2 nhóm: Nhóm tiêu chí về tổ chức cộng đồng và nhóm tiêu chí thực hiện các hoạt động phát triển thôn.

Nhóm tiêu chí về tổ chức cộng đồng gồm 03 tiêu chí: Có Ban phát triển thôn hoạt động theo quy chế do cộng đồng bầu và được UBND xã công nhận; có quy ước, hương ước thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được các hộ gia đình cam kết thực hiện; có kế hoạch thực hiện từng tiêu chí hằng năm và cả giai đoạn, được lập theo phương pháp có sự tham gia của cộng đồng và được UBND xã xác nhận.

Nhóm tiêu chí thực hiện các hoạt động phát triển thôn gồm 13 tiêu chí về: Giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở và công trình phụ trợ, giáo dục, y tế, văn hóa, mô hình sản xuất, kinh tế hộ, môi trường và cảnh quan nông thôn, an ninh trật tự, hệ thống chính trị.

Thôn nông thôn mới phải có đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp

Năm 2019, tại Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương: Triển khai xây dựng nông thôn mới cấp thôn tại 26 xã thuộc phạm vi Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 và 15 xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; khuyến khích các thôn của các xã còn lại tham gia triển khai thực hiện thôn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí đã được UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành tại Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 và hướng dẫn thực hiện của tỉnh. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo cấp xã rà soát thực trạng các thôn theo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới của tỉnh và triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện thôn nông thôn mới cấp xã, huyện năm 2019 - 2020.

Căn cứ hướng dẫn thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí về thôn nông thôn mới của các sở, ban, ngành của tỉnh và căn cứ điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, tháng 5/2019, Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh đã ban hành văn bản số 345/HD-VPĐP hướng dẫn các địa phương thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020.

Để tổ chức thực hiện các nội dung về xây dựng thôn nông thôn mới đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, vừa qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo từng nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố. Theo đó, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng các thôn theo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới; chủ trì phối hợp với UBND các xã đề xuất, lựa chọn thôn để xây dựng thôn nông thôn mới đến năm 2020. Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất, lựa chọn thôn xây dựng nông thôn mới..., UBND huyện, thành phố chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch chi tiết (mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình, giải pháp, vốn, phân công nhiệm vụ,...) để tổ chức, triển khai, thực hiện kế hoạch. Ưu tiên tập trung nguồn vốn ngân sách nhà nước cho các xã xây dựng thôn nông thôn mới; chủ động lồng ghép nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và các chương trình, dự án khác (bao gồm cả nguồn vốn ODA), cũng như huy động các nguồn vốn hợp pháp để hỗ trợ thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hướng dẫn các xã tổ chức triển khai thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới...

Các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ phụ trách các nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới nói chung có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương hoàn thành tiêu chí thôn nông thôn mới.

UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo khẩn trương tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá thực trạng và tham mưu cho UBND tỉnh văn bản giao cụ thể mục tiêu về số thôn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới cấp thôn đến năm 2020 cho từng xã, từng huyện, thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng tại các thôn xây dựng nông thôn mới; nhằm phát huy vai trò chủ thể và tinh thần chủ động vươn lên của người dân và cộng đồng. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới ở cơ sở. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực và hướng dẫn cho Trưởng thôn, thành viên Ban phát triển thôn, người có uy tín trong cộng đồng để có thể triển khai các nội dung của Đề án, trong đó chú trọng tập huấn về các kỹ năng.

Thực hiện chủ trương xây dựng thôn nông thôn mới, hiện nay các huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan đang tích cực triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh./.

Hương Dịu
Sign In