Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

(Cập nhật lúc: 29/11/2019 11:11:37 )

Thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, tăng trưởng cao, bền vững, tỉnh Bắc Kạn đã tập trung thực hiện cơ cấu lại Ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tập trung chỉ đạo

Trong thời gian qua, tỉnh đã ban hành một số chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Các chính sách đã tác động tích cực đến đời sống nhân dân, đặc biệt là từng bước giúp người dân thay đổi nhận thức, có điều kiện tiếp cận và áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến trong phát triển, sản xuất nông nghiệp góp phần làm tăng giá trị cho sản phẩm nông sản bản địa. Cụ thể như: Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/4/2016 về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường giai đoạn 2016-2020; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động số 06/KH-UBND ngày 08/01/2016 thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020...

Trồng cà chua trong nhà lưới tại phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Triển khai thực hiện tái cơ cấu lại nền kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát lại các quy hoạch sản xuất nông nghiệp với mục tiêu phấn đấu xây dựng ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển toàn diện, phát huy lợi thế so sánh của tỉnh, từng tiểu ngành trong hệ thống nông nghiệp bền vững để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế nông thôn miền núi, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nông dân. Cụ thể, tỉnh đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bắc Kạn; rà soát, điều chỉnh đất trồng lúa sang các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu sản phẩm; áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong sản xuất nông nghiệp (VietGAP, Globalgap, GAP…) trong sản xuất, chế biến; duy trì và đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng đối với một số cây trồng là thế mạnh của địa phương tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường...

Ngành Nông nghiệp từng bước đổi mới

Trong thời gian qua Ngành Nông nghiệp của tỉnh đã từng bước đổi mới, nhân rộng các mô hình sản xuất mới, bước đầu đã áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong sản xuất nông nghiệp được thị trường ưa chuộng; đồng thời phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ nông sản trong và ngoài nước đạt hiệu quả trên từng lĩnh vực. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành được một số vùng sản xuất chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau tại thành phố Bắc Kạn.

Toàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi được 1.386 ha diện tích trồng lúa, ngô sang trồng cây có giá trị kinh tế cao và dự kiến năm 2019 chuyển đổi thêm được 343 ha. Mặc dù vậy, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên sản lượng lương thực có hạt trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, đạt bình quân 179.659 tấn/năm, tăng 4.659 tấn lương thực/năm so với mục tiêu đến năm 2020; lương thực bình quân đầu người đạt 565 kg/người/năm, tăng 35kg/người/năm so với mục tiêu đến năm 2020.

Người dân trên địa bàn tỉnh đã dần thay đổi tập quán chăn nuôi

Người dân trên địa bàn tỉnh đã dần thay đổi tập quán chăn nuôi tại địa phương nên sản lượng thịt hơi các loại tăng dần theo từng năm. Năm 2016 đạt 20.159 tấn/năm đến năm 2018 đạt 22.523 tấn/năm và bình quân 3 năm đạt 21.283 tấn/năm; hiện nay toàn tỉnh có 07 trang trại và 773 gia trại chăn nuôi.

Công tác trồng rừng ngày càng được người dân quan tâm. Các chủ rừng đã chủ động đầu tư, chăm sóc rừng trồng, chuyển dần từ trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn để nâng cao giá trị thu được trên một đơn vị diện tích đất lâm nghiệp. Trong 3 năm qua, bình quân mỗi năm tỉnh trồng mới đạt trên 6.700 ha rừng; độ che phủ rừng tăng từ 71% năm 2016 lên 72,6% năm. Công tác khai thác, sử dụng rừng đã có những chuyển biến rõ nét, từ khai thác gỗ rừng tự nhiên là chính chuyển hướng sang khai thác, sử dụng gỗ rừng trồng là chủ yếu. Đầu ra của sản phẩm rừng trồng bước đầu có sự gắn kết với nhà máy chế biến lâm sản đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân lao động sống gần rừng.

Sản xuất bịch phôi nấm tại HTX dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang (xã Lục Bình, Bạch Thông)

Thực hiện đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, đến nay toàn tỉnh có 139 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, có một số HTX hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt việc liên kết giữa người dân và thị trường, sản phẩm nông sản có tem truy xuất nguồn gốc, nhãn mác, bao bì và chấp hành sản xuất theo quy trình an toàn thực phẩm. Ngoài ra, còn có 122 tổ hợp tác, có 798 hộ tổ chức sản xuất theo quy mô trang trại, gia trại, trong đó có 12 trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông qua hoạt động của các doanh nghiệp, HTX đã góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển tư duy phát triển sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp. Chuyển sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún sang hướng sản xuất hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị hàng hóa. Khu vực kinh tế tập thể đã giải quyết việc làm cho lao động nông thôn có thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Vai trò, vị trí của HTX, tổ hợp tác ngày càng được củng cố và khẳng định trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

Từ khi có chính sách về thu hút đầu tư tư nhân, phát triển doanh nghiệp các cơ quan chuyên môn các cấp trên địa bàn đã tổ chức vận động, tuyên truyền đến các doanh nghiệp có điều kiện đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để phát triển kinh tế. Đến nay, có 2 doanh nghiệp đầu tư phát triển trang trại chăn nuôi lợn theo quy trình công nghệ cao đạt hiệu quả, trong đó có 01 trang trại đã được chứng nhận đạt chuẩn theo quy trình chăn nuôi ViepGAP; có 01 doanh nghiệp đã được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm, bảo tồn gen và phát triển giống bò Mông tại huyện Chợ Mới để phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, một số sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã được khẳng định thương hiệu trên thị trường như: Miến dong, tinh bột nghệ, măng khô, hồng không hạt, quýt, Khẩu nua Lếch ...

Công tác quản lý và đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm (ATTP) có chuyển biến rõ rệt. Tính từ năm 2014 đến nay, tỉnh đã có 06 chuỗi sản phẩm và 709 tổ chức, cá nhân cung ứng thực phẩm ra thị trường được cấp giấy xác nhận kiến thức và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản.

***

Nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển nông thôn mới, hiện nay tỉnh Bắc Kạn đang khẩn trương hoàn thiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2035 để sớm triển khai thực hiện./.

Hương Dịu
Sign In