Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phương hướng thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2020

(Cập nhật lúc: 07/08/2019 14:03:13 )

Để thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; UBND tỉnh chỉ đạo cần tiếp tục thực hiện:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách, quyền lợi của người lao động khi tham gia học nghề, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các lớp học nghề tại các xã, thôn. Phát huy vai trò quản lý nhà nước của cán bộ cấp huyện và cấp xã trong công tác giám sát các lớp đào tạo nghề tại địa phương.

Điều tra, rà soát nhu cầu đào tạo nghề của lao động nông thôn; điều chỉnh chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với yêu cầu sản xuất và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tăng c­ường các hình thức đào tạo nghề, mở rộng đối t­ượng đào tạo, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm và nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý. Thực hiện đầu tư, mua sắm thiết bị đào tạo cho các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên công lập cấp huyện; phát triển xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo cho lao động nông thôn; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đảm bảo đầu tư có trọng điểm và đúng với mục tiêu đã đề ra. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án ở các cấp, các ngành, địa phương.

Minh Huyền
Sign In