Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Xây dựng thôn nông thôn mới đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 31/07/2019 10:36:44 )

Ngày 24/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 4064/UBND-KTTCKT về việc thực hiện thôn nông thôn mới đến năm 2020.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng các thôn, xây dựng báo cáo tổng hợp trên địa bàn, đề xuất, lựa chọn thôn để xây dựng thôn nông thôn mới đến năm 2020. Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất, lựa chọn thôn xây dựng nông thôn mới, xây dựng kế hoạch chi tiết (mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình, giải pháp, vốn, phân công nhiệm vụ,...) để tổ chức, triển khai, thực hiện. Ưu tiên tập trung nguồn vốn ngân sách nhà nước cho các xã xây dựng thôn nông thôn mới; chủ động lồng ghép nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình, dự án khác (bao gồm cả nguồn vốn ODA), cũng như huy động các nguồn vốn hợp pháp để hỗ trợ thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hướng dẫn các xã tổ chức triển khai thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới; phân công cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, thành phố phụ trách địa bàn đảm bảo hiệu quả. Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND các xã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng thôn nông thôn mới; tổ chức thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí thôn nông thôn mới, xét, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới hằng năm.

Các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ phụ trách các nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới nói chung có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương hoàn thành tiêu chí thôn nông thôn mới.

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh khẩn trương tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá thực trạng và tham mưu cho UBND tỉnh văn bản giao cụ thể mục tiêu về số thôn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới cấp thôn đến năm 2020 cho từng xã, từng huyện, thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng tại các thôn xây dựng nông thôn mới phát huy vai trò chủ thể và tinh thần chủ động vươn lên của người dân và cộng đồng. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới ở cơ sở. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực và hướng dẫn cho Trưởng thôn, thành viên Ban phát triển thôn, người có uy tín trong cộng đồng để có thể triển khai các nội dung của Đề án.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.        

Nông Cúc

Tin bài mới:


Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020( 26/07/2019 10:15:36)

Bắc Kạn: Năm 2019 phấn đấu có thêm 13 xã hoàn thành tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới( 26/07/2019 09:39:34)

Sở Công Thương tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới( 25/07/2019 09:51:10)

Toàn tỉnh có 48 xã đạt tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới( 22/07/2019 16:47:36)

Gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới( 08/07/2019 15:28:59)

UBND tỉnh hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011- 2020( 08/07/2019 10:23:08)

Bắc Kạn: 89 xã đạt tiêu chí về y tế trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ( 05/07/2019 09:46:31)

Năm 2019, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu có thêm 7 xã đạt tiêu chí trường học trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ( 05/07/2019 09:44:37)

Bắc Kạn triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao( 03/07/2019 10:17:20)

Quy chế phối hợp hoạt động trong thực hiện các Chương trình MTQG và Đề án “mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020( 27/06/2019 15:57:11)

Sign In