PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày 4/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 583/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định, có 1.300 thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đạt tỷ lệ 72%. Cụ thể: Tại cấp tỉnh có 1.075 TTHC được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tại cấp huyện có 179 TTHC được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tại cấp xã có 46 TTHC được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Đồng Thị Vân