PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày 21/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1769/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, trong lĩnh vực thú y có 1 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi Cục Chăn nuôi và Thú y.

Văn bản quy định nội dung bãi bỏ thủ tục hành chính: Thông tư số 06/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 6/10/2022./.

Đồng Vân