PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp
Ngày 20/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, có 3 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp.

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đổi, bổ sung: Thông tư số 09/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Đồng Vân