PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày 13/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 644/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thủ tục hành chính “Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ” trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được sửa đổi về thời hạn giải quyết. Cụ thể, thời hạn giải quyết của thủ tục đối với trường hợp không phải xác minh sửa 01 ngày làm việc thành 05 ngày làm việc, thời hạn giải quyết của thủ tục đối với trường hợp phải xác minh sửa 04 ngày làm việc thành 13 ngày làm việc.

Văn bản quy định việc sửa đổi thủ tục: Quyết định số 1766/QĐ-BNN-TCLN ngày 26/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết của thủ tục, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành./.

Đồng Thị Vân