PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn một năm nhìn lại
Năm 2020 là một năm với rất nhiều chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ mới phải hoàn thành trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ đề ra là đơn giản hóa TTHC, tái cấu trúc quy trình các TTHC để xây dựng, hoàn thiện, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia mà hoạt động kiểm soát TTHC chính là nhiệm vụ trực tiếp, góp phần bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu về cải cách TTHC.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đối với tỉnh Bắc Kạn, nhìn lại sau một năm, công tác kiểm soát TTHC đã từng bước được xác định rõ hơn, cụ thể hơn và được áp dụng thống nhất, đồng bộ tại tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương, có những thay đổi theo chiều hướng tích cực, đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Để công tác kiểm soát TTHC được triển khai đúng quy định, UBND tỉnh đã ban hành 13 Kế hoạch hoạt động để triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Tổ chức 19 lớp tập huấn nghiệp vụ cho các công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC; cán bộ, công chức, viên chức trực tại Bộ phận một cửa; công chức trực tiếp tham mưu, giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác kiểm soát TTHC để kiểm tra về công tác kiểm soát TTHC tại một số sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Đồng thời, UBND tỉnh thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 53 quyết định công bố với tổng số 832 TTHC được công bố (396 TTHC mới ban hành; 249 TTHC được sửa đổi, bổ sung; 24 TTHC được thay thế và 163 TTHC bị hủy bỏ, bãi bỏ). Sau khi công bố, các TTHC đều được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đồng bộ dữ liệu với Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính” (địa chỉ truy cập: http://dichvucong.backan.gov.vn). Qua đó, tạo thuận tiện trong việc tìm hiểu và tra cứu TTHC của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, Bắc Kạn tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá 410 thủ tục (cấp sở rà soát 234 thủ tục, cấp huyện rà soát 93 thủ tục và cấp xã rà soát 83 thủ tục). Qua rà soát, có 52 TTHC/41 kiến nghị thiết thực, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của kế hoạch rà soát được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, tỉnh triển khai tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình 1.633 TTHC, trong đó có 633 TTHC có phương án tái cấu trúc quy trình TTHC. Các phương án tái cấu trúc quy trình được đưa ra chủ yếu là mở rộng kho dữ liệu của tỉnh, tạo biểu mẫu điện tử cho các dịch vụ công trực tuyến, áp dụng cơ chế đăng nhập một lần (SSO), đồng bộ trạng thái hồ sơ TTHC và kết nối hệ thống hỗ trợ thanh toán trực tuyến toàn quốc, đề nghị liên thông các phần mềm. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực thi các phương án tái cấu trúc quy trình TTHC để đáp ứng việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ.

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn
Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Cùng với việc thực hiện có hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa hiện đại các cấp, để tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC đối với tổ chức, cá nhân, trong năm 2020, UBND tỉnh cũng đã ban hành quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Qua đó, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Nhìn chung, công tác kiểm soát TTHC trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã triển khai đầy đủ, toàn diện các nội dung theo kế hoạch đặt ra và được các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, có chất lượng các nội dung theo quy định.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2021, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện công bố danh mục TTHC khi có quyết định công bố của các bộ, ngành Trung ương; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó là đẩy mạnh việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong việc thực hiện khai thác thông tin và nộp hồ sơ TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Xây dựng, ban hành kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.../.

Đồng Thị Vân