PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/07/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Củng cố, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP
Củng cố, nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất sản phẩm OCOP đã được công nhận là một trong những mục tiêu của tỉnh Bắc Kạn đề ra trong năm 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại thành phố Bắc Kạn

Năm 2024, tỉnh Bắc Kạn xác định phát triển ít nhất 20 sản phẩm mới (bình quân 2 - 3 sản phẩm/huyện, thành phố) đạt 3 sao trở lên; củng cố, phát triển 8 chủ thể có sản phẩm OCOP đã được công nhận để mở rộng quy mô sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường...; phấn đấu hỗ trợ 8 chủ thể mới có sản phẩm tham gia năm 2024. Củng cố nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất sản phẩm OCOP đã được công nhận với chỉ tiêu 20 sản phẩm có truy xuất nguồn gốc; 25 chủ thể tham gia liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; quản lý chất lượng tiên tiến 37 sản phẩm.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã phối hợp tổ chức lựa chọn 77 sản phẩm mới tham gia Chương trình OCOP năm 2024 (bình quân 9 sản phẩm/huyện, thành phố); trực tiếp tư vấn cho 8 chủ thể có sản phẩm OCOP đã được công nhận và tư vấn sơ bộ cho 49 chủ thể đăng ký sản phẩm mới nội dung bộ máy tổ chức, quy trình sản xuất chất lượng tiến tiến, phát triển vùng nguyên liệu, thông tin ghi nhãn, trên cơ sở đó hỗ trợ mở rộng quy mô sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường… 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới đã phối hợp với các sở, ngành liên quan hỗ trợ chủ thể OCOP thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tham gia các dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, sản xuất sản phẩm theo quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại… để củng cố, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Cùng với đó là tư vấn thành lập, tái cấu trúc các chủ thể OCOP; hỗ trợ, tư vấn an toàn vệ sinh thực phẩm; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm để công bố sản phẩm theo quy định; đến nay đã có 44 chuỗi với 60 sản phẩm được xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Việc tổ chức rà soát, đánh giá hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm cấp lại Giấy chứng nhận OCOP được quan tâm thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Hiện nay, toàn tỉnh có 218 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó đáng chú ý, sản phẩm miến dong của Hợp tác xã Tài Hoan (Na Rì) được được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương tiếp tục công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao năm 2024./.

BH