PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII: Biểu quyết thông qua 19 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025
Trong ngày 28/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII đã nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện và biểu quyết thông qua các chương trình trọng tâm, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Với không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, nội dung tham gia thẳng thắn, trách nhiệm, tâm huyết, các ý kiến tại Đại hội đều đồng tình nội dung văn kiện và cho rằng, các văn kiện đã cụ thể hóa các vấn đề trọng tâm của Đảng, Nhà nước vào thực tế của tỉnh, đã tiếp thu nghiêm túc có chọn lọc ý kiến của các đảng bộ, tổ chức, Nhân dân để bổ sung làm sáng rõ hơn, sâu sắc hơn dự thảo các văn kiện.

Có nhiều ý kiến tham gia đề xuất thêm một số nội dung về nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tiếp theo như: Thực hiện tốt công tác quy hoạch và có chính sách đồng bộ hỗ trợ nông dân từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả; tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, nhất là thu nội địa; từng bước thực hiện hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thể thao ở những nơi có điều kiện để thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát…


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội cũng biểu quyết thông qua 19 chỉ tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm đạt 6,5 - 7,0%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 62 triệu đồng; sản lượng lương thực bình quân đầu người duy trì 500 kg/người/năm; đến năm 2025, xây dựng thành phố Bắc Kạn trở thành đô thị xanh - sạch - văn minh, cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II; cả tỉnh có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng thêm 41 xã); đến năm 2025, có 200 sản phẩm OCOP trở lên đạt 3 - 4 sao, trong đó có 02 sản phẩm trở lên đạt 5 sao; thu ngân sách đến năm 2025 đạt 1.100 tỷ đồng; xuất, nhập khẩu tăng trưởng bình quân 10%/năm; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm đạt trên 90%; số trường chuẩn quốc gia tăng thêm 40 trường; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%; giải quyết việc làm cho 6.400 lao động/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 2-2,5%, huyện nghèo giảm 3,5 - 4% trở lên; đến năm 2025, 100% cơ quan hành chính Nhà nước có cơ cấu công chức phù hợp với vị trí việc làm; 100% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh theo mức độ 4 đạt 80%; mỗi năm kết nạp từ 1.000 đảng viên trở lên; có 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên…

Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XII đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, với quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững./.

Nhóm PV Cổng Thông tin điện tử tỉnh