PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảm bảo chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả
Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách, đảm bảo chi tiết kiệm, hiệu quả.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tỉnh tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với
phát triển kinh tế - xã hội. (Ảnh: Thi công dự án đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể)

Tăng cường công tác chỉ đạo

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022, trong đó xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và lộ trình thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách trong năm 2022 của tỉnh nhằm quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước (NSNN) chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo mục tiêu tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư; tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương, phòng chống dịch Covid-19; chỉ đạo thực hiện một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.

Để nâng cao hiệu quả chi NSNN, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các cấp, các ngành triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm cần thiết thực hiện năm 2022; dành nguồn kinh phí để bố trí chi đầu tư phát triển và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phòng chống dịch bệnh. Các cấp, các ngành, các địa phương cũng chủ động dự báo các công việc sẽ phát sinh, bố trí hợp lý kinh phí để chi cho các nhiệm vụ được giao nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Chủ động bố trí kinh phí dự phòng ngân sách để phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ phát sinh đột xuất.

Bắc Kạn tích cực huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thực hiện cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh để huy động nguồn lực xã hội hóa từ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ. Cùng với đó là tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư để đảm bảo thực hiện đầu tư đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt; quyết liệt thực hiện xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung bố trí vốn đầu tư từ NSNN để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Điểm nhấn là các ngành, các địa phương tích cực áp dụng cơ chế phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. Đây là cơ chế giúp các địa phương tăng tính chủ động, tích cực tăng thu, đảm bảo cân đối ngân sách. Các ngành, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân, tăng thu cho ngân sách. Tích cực triển khai cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình thực hiện tính giá dịch vụ sự nghiệp công; khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để triển khai lộ trình thực hiện giá dịch vụ công. UBND tỉnh đã ban hành danh mục và phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đảm bảo chi tiết kiệm, hiệu quả

Với những nỗ lực trong quản lý, điều hành chi ngân sách, trong 6 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách ước đạt 2.273 tỷ đồng/6.605 tỷ đồng, bằng 34,42 % dự toán giao đầu năm.

Đối với chi cân đối ngân sách, kết quả chi từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp và chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2022 đạt khá, do vốn tăng chi đầu tư từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi được phân bổ sớm và kế hoạch vốn bố trí cho các công trình chuyển tiếp được đôn đốc giải ngân ngay khi có khối lượng hoàn thành.

Chi thường xuyên 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 1.637,7 tỷ đồng, bằng 43,17% dự toán giao đầu năm. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguồn này chủ yếu thực hiện chi lương và các chế độ, chính sách cho con người. Nhiều nhiệm vụ, chương trình, dự án đang tiến hành các bước chuẩn bị, như tiến hành nghiệm thu, phê duyệt hoặc lựa chọn nhà thầu. Chi thường xuyên cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đảm bảo hoạt động của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh và thực hiện đầy đủ các chính sách về an sinh xã hội. Đảm bảo cân đối ngân sách để bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh như phòng chống dịch bệnh Covid-19; khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Chi Chương trình mục tiêu, Chương mục tiêu quốc gia, thực hiện chi 6 tháng đầu năm ước đạt 401,6 tỷ đồng, bằng 18,7% dự toán tỉnh giao. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương lập, trình phương án phân bổ vốn và tham mưu giao dự toán chi tiết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tuân thủ theo đúng quy định, ước thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đến hết năm 2022 đạt 60% dự toán giao.

Đối với nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh, đầu năm 2022, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh liên tục tăng. Do đó, nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh chủ yếu để ưu tiên cho công tác phòng chống dịch và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách khác.

Đồng bộ các giải pháp hướng đến mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chi NSNN

Nhiệm vụ chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 còn lớn, UBND thỉn yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương chủ động, tích cực triển khai thực hiện Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Trong đó tổ chức thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu như: Triển khai thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách theo đúng quy định; quản lý điều hành chi ngân sách chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi dự toán được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư nâng cao năng lực quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đảm bảo không điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và hoàn thành đúng thời gian quy định; đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương, trường hợp giải ngân các nguồn vốn không đạt tiến độ sẽ thực hiện điều chuyển sang các dự án khác, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh; tập trung giải quyết các vướng mắc để xử lý dứt điểm các khoản dư tạm ứng quá hạn, khẩn trương nộp ngân sách khoản kinh phí thanh toán vượt giá trị quyết toán và thực hiện quyết toán các dự án hoàn thành theo đúng thời hạn quy định.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tổ chức đoàn kiểm tra về tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án; định kỳ tổ chức họp giao ban về xây dựng cơ bản, quyết liệt triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh nghiêm túc triển khai Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; tiếp tục có phương án tiết kiệm triệt để chi thường xuyên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, UBND tỉnh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương trong lĩnh vực quản lý NSNN, đảm bảo việc sử dụng vốn NSNN tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích. Kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân và tập thể vi phạm theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Thực hiện công khai kịp thời kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và kết quả xử lý theo quy định.

Với các biện pháp đồng bộ, các ngành, các địa phương nỗ lực hướng đến mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chi NSNN trong năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới và các nhiệm vụ trong năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh./.

Hương Lan