PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảng bộ Các cơ quan tỉnh nâng cao chất lượng phong trào “Dân vận khéo”
Những năm qua, tại Đảng bộ Các cơ quan tỉnh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng chung của tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Đảng bộ Các cơ quan tỉnh, việc triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trong giai đoạn hiện nay” (Đề án 06-ĐA/TU), đã được các cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ chú trọng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực, căn bản trong việc thực hiện công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo”.

Để Phong trào được triển khai thực sự có hiệu quả, công tác tuyên truyền được Đảng bộ Các cơ quan tỉnh chú trọng. Ngay từ giữa năm 2018, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã tuyên truyền, quán triệt những nội dung cơ bản của Đề án số 06- ĐA/TU tại hội nghị cán bộ chủ chốt và ban hành các văn bản, công văn, định hướng tuyên truyền hằng tháng để chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ. Đầu năm 2019, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh cung cấp cuốn tài liệu Hướng dẫn triển khai thực hiện đề án: “Nâng cao hiệu quả phong trào dân vận khéo trong giai đoạn hiện nay” của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ và phong trào “Dân vận khéo” cấp tỉnh đến 100% các chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ để tuyên truyền và triển khai thực hiện. Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” cấp Đảng bộ năm 2019 nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy và cán bộ, đảng viên về công tác dân vận, phát huy những sáng kiến hay, sáng tạo trong thực hiện, duy trì và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”.


Hội thi Dân vận khéo cấp Đảng bộ năm 2019

Thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, quán triệt thực hiện phong trào “Dân vận khéo” đã giúp cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo”; từ đó, 100% các chi, đảng bộ trực thuộc đăng ký thực hiện và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo".

Dựa trên cơ sở các mô hình đã đăng ký và báo cáo kết quả thực hiện mô hình “Dân vận khéo” của các chi, đảng bộ trực thuộc, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ và phong trào “Dân vận khéo” Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đã tổ chức bình xét, công nhận, khen thưởng mô hình “Dân vận khéo” hằng năm. Qua bình xét, toàn Đảng bộ có 112 mô hình "Dân vận khéo" được Đảng ủy Các cơ quan tỉnh công nhận. Trong đó, có 40 mô hình khéo trong xây dựng nông thôn mới; 33 mô hình khéo trong vận động thực hiện tốt cải cách hành chính, xây dựng cơ quan, công sở; 05 mô hình khéo trong xây dựng tổ chức Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể vững mạnh, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên; 34 mô hình khéo trong vận động cán bộ, Nhân dân đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền.

Theo báo cáo của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, hầu hết các mô hình “Dân vận khéo” thực hiện trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới (NTM) của các chi, đảng bộ trực thuộc được gắn với nhiệm vụ giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng NTM theo sự phân công của Tỉnh ủy. Các mô hình đã tập trung hướng dẫn, tuyên truyền đối với Nhân dân xã khó khăn thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về chương trình xây dựng NTM; vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ xã xây dựng NTM; thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ để giúp đỡ các xã khó khăn đạt các tiêu chí xây dựng NTM như hỗ trợ tiền mặt, hỗ trợ ngày công, vật liệu làm đường, xây cầu giao thông, xây nhà tiêu, lò đốt rác thải, nhà văn hóa, kênh mương nội đồng, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất…

Các mô hình “Dân vận khéo” thực hiện trong lĩnh vực cải cách hành chính, xây dựng cơ quan, công sở tập trung vào nội dung xây dựng môi trường đoàn kết, cơ quan xanh, sạch đẹp; nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao đạo đức công vụ; cải tiến phong cách phục vụ Nhân dân...

Các mô hình “Dân vận khéo” thực hiện trong xây dựng tổ chức Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể vững mạnh, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên chủ yếu tập trung vào nội dung thu hút hội viên trong xây dựng hợp tác xã kiểu mới, mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi ở các địa phương trong tỉnh.

Các mô hình “Dân vận khéo” thực hiện trong vận động cán bộ, Nhân dân đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền chủ yếu tập trung vào nội dung xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân như việc làm, giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, bảo vệ hành lang an toàn giao thông...

Việc triển khai các mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng chung của tỉnh.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh xác định thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Đảng ủy Các cơ quan tỉnh và các cấp ủy cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, đồng thời phát huy tốt vai trò của các đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo”. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, biểu dương khen thưởng, nhân rộng mô hình điển hình “Dân vận khéo” trong toàn Đảng bộ Các cơ quan tỉnh.

Cấp ủy các cấp chỉ đạo các tập thể, cá nhân tiếp tục duy trì thực hiện mô hình "Dân vận khéo" đã đăng ký; thường xuyên thăm nắm tình hình triển khai thực hiện mô hình; định hướng, chỉ đạo kịp thời nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất. Ban Chỉ đạo cấp Đảng bộ kịp thời đánh giá, thẩm định chất lượng mô hình "Dân vận khéo", công nhận mô hình, làm cơ sở cho việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm./.

Hương Dịu