PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảng ủy Các cơ quan tỉnh hoàn thành bồi dưỡng lớp lý luận chính trị thứ hai năm 2021 cho đảng viên mới
Đảng ủy Các cơ quan tỉnh vừa tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Đây là lớp thứ hai được Đảng ủy tổ chức trong năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị

Tham gia lớp bồi dưỡng lần này có 65 học viên là những đảng viên mới đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn.

Trong thời gian 7 ngày (từ ngày 27/9 - 5/10/2021), các học viên được truyền đạt những nội dung lý luận chính trị cơ bản gồm 10 chuyên đề:

Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam;

Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;

Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021 - 2025;

Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường;

Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trật tự an toàn xã hội;

Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế;

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở;

Xây dựng Đảng về đạo đức;

Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, các học viên còn được giới thiệu chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Kết thúc chương trình, 100% học viên viết bài thu hoạch đạt yêu cầu, trong đó 60% đạt loại giỏi, còn lại đạt loại Khá.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nắm được những nội dung phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức theo đúng quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Hương Lan