PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh và mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh Bắc Kạn
Ngày 23/10/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1914/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh và mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, có 13 tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh và 14 tuyến xe buýt nội tỉnh. 

Cụ thể:

13 tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, gồm:

- Tuyến Bắc Kạn - Ba Bể (hai chiều):

+ Mã số tuyến 971114A: Hành trình: BX. Bắc Kạn - QL3 - TT. Phủ Thông - ĐT258 - QL279 - BX. Ba Bể.

+ Mã số tuyến 971114B: Hành trình: BX. Bắc Kạn - QL3 - TT. Nà Phặc - QL279 - BX. Ba Bể.

- Tuyến Bắc Kạn - Chợ Đồn (hai chiều):

+ Mã số tuyến 971112A: Hành trình: BX. Bắc Kạn - QL3B - BX. Chợ Đồn.

+ Mã số tuyến 971112B: Hành trình: BX. Bắc Kạn - QL3B - QL3C (xã: Đông Viên, Bình Trung) - BX. Chợ Đồn.

- Tuyến Bắc Kạn - Na Rì (hai chiều):

+ Mã số tuyến 971113A: Hành trình: BX. Bắc Kạn - QL3 - QL279 - QL3B - BX. Na Rì.

+ Mã số tuyến 971113B: Hành trình: BX. Bắc Kạn - QL3 - P. Xuất Hóa - QL3B - BX. Na Rì.

+ Mã số tuyến 971113C: Hành trình: BX. Bắc Kạn - QL3 - TT. Đồng Tâm - ĐT256 - QL3B - BX. Na Rì.

- Tuyến Bắc Kạn - Pác Nặm (hai chiều):

+ Mã số tuyến 971115A: Hành trình: BX. Bắc Kạn - QL3 - ĐT258 - QL279 - ĐT258B (xã: Cao Tân, Cổ Linh, Giáo Hiệu) - BX. Pác Nặm.

+ Mã số tuyến 971115B: Hành trình: BX. Bắc Kạn - QL3 - ĐT258 - QL279 - ĐT258B (xã: Nghiên Loan, Xuân La) - BX. Pác Nặm.

+ Mã số tuyến 971115C: Hành trình: BX. Bắc Kạn - QL3 - TT.Nà Phặc - QL279 - ĐT258B (xã: Nghiên Loan,  Xuân La) - BX. Pác Nặm.

- 03 Tuyến chưa khai thác gồm:

+ Tuyến Bắc Kạn - Ngân Sơn (hai chiều): Hành trình: BX. Bắc Kạn - QL3 - Đường Hồ Chí Minh - Bến xe Ngân Sơn.

+ Tuyến Bắc Kạn - Bạch Thông (hai chiều): Hành trình: BX. Bắc Kạn - QL3 - BX. Bạch Thông.

+ Tuyến Bắc Kạn - Chợ Mới (hai chiều):

Hành trình: 

- Tuyến A: BX. Bắc Kạn - QL3 - BX. Đồng Tâm

- Tuyến B: BX. Bắc Kạn - QL3 - QL3 mới - BX. Đồng Tâm

14 tuyến xe buýt nội tỉnh, gồm:

- Các tuyến đang khai thác:

+ Tuyến số 01: TP Bắc Kạn - Hồ Ba Bể (lộ trình tuyến TP. Bắc Kạn - QL3 - ĐT258 - QL279 - ĐT258 - Hồ Ba Bể; thời gian hoạt động trong ngày từ 5h30 - 18h30).

+ Tuyến số 02: TP Bắc Kạn - Huyện Bạch Thông (lộ trình tuyến TP. Bắc Kạn - QL3 - TT. Phủ Thông, huyện Bạch Thông; thời gian hoạt động trong ngày từ 5h30 - 18h30).

+ Tuyến số 03: TP Bắc Kạn - Huyện Chợ Mới (lộ trình tuyến 1: BX Bắc Kạn - QL3 - TT. Đồng Tâm, huyện Chợ Mới; tuyến 2: BX Bắc Kạn- QL3- QL3 mới - TT.Đồng Tâm, H.Chợ Mới; thời gian hoạt động trong ngày từ 5h30 - 18h30).

+ Tuyến số 04: TP Bắc Kạn - Xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn (lộ trình tuyến: TP. Bắc Kạn - QL3B - TT.Bằng Lũng - QL3C- Xã Nam Cường; thời gian hoạt động trong ngày từ 5h30 - 18h30).

- Các Tuyến chưa khai thác:

+ Tuyến số 05: TP Bắc Kạn - Huyện Na Rì.

+ Tuyến số 06: TP Bắc Kạn - Huyện Ngân Sơn.

+ Tuyến số 07: TP Bắc Kạn - Huyện Pác Nặm.

+ Tuyến số 08: TP Bắc Kạn - Xã Vũ Muộn, Huyện Bạch Thông.

+ Tuyến số 09: Huyện Chợ Mới - Huyện Na Rì.

+ Tuyến số 10: Huyện Ba Bể - Huyện Na Rì.

+ Tuyến số 11: Huyện Chợ Đồn - Huyện Chợ Mới.

+ Tuyến số 12: Huyện Chợ Đồn - Huyện Ba Bể.

+ Tuyến số 13: TT. Bằng Lũng - Xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn./.

Hà Hồng