PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 20.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn 2016-2020
Những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bắc Kạn luôn được quan tâm, chú trọng. Thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đã từng bước nâng cao trình độ, chất lượng, năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Sở Nội vụ tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ cho cán bộ, công chức huyện Ba Bể, Pác Nặm

Theo thống kê, giai đoạn 2016-2020, đã có 13.725 lượt cán bộ, công chức trong toàn tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng, trong đó có 3.692 lượt cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện, 9.583 lượt cán bộ, công chức cấp xã và 450 lượt người hoạt động không chuyên trách cấp xã; có 7.018 lượt viên chức được đào tạo, bồi dưỡng, trong đó có 1.540 lượt viên chức hành chính và 5.478 lượt viên chức chuyên ngành.

Đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh được tập trung đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức; bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành...

Bên cạnh đó, từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hoạt động và bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 4.572 lượt đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, trong đó có 2.388 lượt đại biểu HĐND là người dân tộc thiểu số.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã tập trung mở các lớp bồi dưỡng theo chức danh lãnh đạo, quản lý và bồi dưỡng theo công tác chuyên môn của các chức danh công chức xã. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng tập trung nâng cao kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội theo chức danh, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực thi công vụ. Đến nay, số lượng cán bộ cấp xã được đào tạo có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt trên 83,79%; công chức cấp xã được đào tạo có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt trên 98,61%. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang huy động các nguồn lực để hỗ trợ đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã, đảm bảo đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên.

Thông qua đào tạo, bồi dưỡng, trình độ chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để thực hiện tốt công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm đồng bộ đến các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí đào tạo, về đội ngũ giáo viên, giảng viên.

Các cơ sở đào tạo trong tỉnh được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo. Đội ngũ giảng viên được tỉnh quan tâm cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đặc biệt là tham gia các lớp đào tạo sau đại học để đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Tính đến năm 2020, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đã có 20/22 giảng viên có trình độ đào tạo thạc sĩ, có 01 tiến sĩ; 100% giảng viên được bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực, sử dụng thành thạo phương tiện hiện đại (máy tính, máy chiếu) trong giảng dạy.

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã cân đối, bố trí hơn 24 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cấp tỉnh để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; cân đối, cấp 900 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã. Ngoài ra, trong năm 2018, tỉnh Bắc Kạn được Bộ Nội vụ hỗ trợ nguồn kinh phí theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện bồi dưỡng cho công chức cấp xã với số tiền gần 500 triệu đồng.

Hiện nay, khó khăn lớn nhất của tỉnh Bắc Kạn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức vẫn là kinh phí. Do ngân sách của tỉnh còn hạn hẹn nên kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế, chủ yếu tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; lớp bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính; chưa tổ chức được các lớp bồi dưỡng ở nước ngoài cho cán bộ, công chức.

Nguồn kinh phí bố trí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã được giao hằng năm còn hạn chế, chủ yếu bố trí cho các lớp bồi dưỡng ngắn hạn nên mới đáp ứng yêu cầu trước mắt đối với một số nội dung, đối tượng cấp bách mà chưa đáp ứng yêu cầu về lâu dài, chưa tập trung cho bồi dưỡng chuyên sâu và đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo nhu cầu thực tế hiện nay…/.

Bích Huệ