PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn: Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
Trong những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, đồng thời chỉ đạo các ngành, các địa phương gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với triển khai các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng đảng, các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về dân chủ và thực hành quyền dân chủ.

Để triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các địa phương, đơn vị thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền gắn với việc thực hiện thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở được chú trọng triển khai, nhất là tại các cơ quan, đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ công và các lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân theo Quyết định số 213-QĐ/TU được thực hiện nghiêm túc. Từ năm 2016 - 2020, toàn tỉnh đã tổ chức 2.203 cuộc tiếp xúc, đối thoại. Trong đó, có 1.955 cuộc tiếp xúc định kỳ, 248 cuộc tiếp xúc chuyên đề, đột xuất với 28.015 lượt người tham dự, có 5.850 lượt ý kiến tham gia, trong đó trên 97% ý kiến, kiến nghị đã được xử lý, giải quyết. Qua tiếp xúc, đối thoại, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc đã được kịp thời tháo gỡ, giải quyết, đem đến sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Những năm qua, HĐND và UBND các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt hơn chế độ dân chủ đại diện, đồng thời, tích cực rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nhất là các quyền đã được Hiến pháp quy định. Mặt khác, HĐND các cấp thường xuyên duy trì và nâng cao chất lượng việc tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp HĐND để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến phản ánh của cử tri. Nội dung chất vấn và trả trả lời chất vấn của cử tri tại các kỳ họp được quan tâm và tổ chức báo cáo kết quả giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri giữa hai kỳ họp. Đồng thời, HĐND các cấp cũng chú trọng tổ chức giám sát tại cơ sở, lựa chọn nội dung giám sát là những vấn đề nổi cộm, bức xúc được phản ánh từ cử tri...

Quyền dân chủ trực tiếp được thực hiện thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri
(Ảnh: HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn)

UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa các chủ trương của cấp ủy về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tiếp tục thể chế hóa chính sách “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Các đơn vị duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại của Nhân dân, chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và thu hút đầu tư trên địa bàn. Chính quyền các cấp đã chú trọng công tác dân vận, triển khai thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền” trong các năm 2018, 2019, “Năm Dân vận khéo” 2020 và trọng tâm năm 2021 là đẩy mạnh quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, chính quyền các cấp, các sở, ngành của tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, có nền nếp, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, các cơ quan tư pháp đã nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật, xây dựng hình ảnh cơ quan bảo vệ pháp luật là nơi bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh cũng đã tích cực tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện quy chế dân chủ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát hoạt động của chính quyền, tham gia công tác tiếp dân, giám sát việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công tác giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở sở được thực hiện thông qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và ý kiến phản ánh của Nhân dân. Ngoài ra, MTTQ còn phối hợp với chính quyền tổ chức tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu dân cử, qua đó, nhiều ý kiến đã được tiếp thu, kiến nghị, phản ánh đến Quốc hội, cấp ủy, chính quyền và kỳ họp HĐND các cấp và là cơ sở để các cơ quan Nhà nước ban hành các chính sách đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình cơ sở, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.

Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” đã phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hoạt động của chính quyền các cấp đã có sự chuyển biến tích cực. Khối đại đoàn kết Nhân dân các dân tộc trong tỉnh được giữ vững, ổn định, tình tình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo./.

Hương Lan