PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII
Để cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, từ đó phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, trong thời gian trước ngày 15/01/2021, cấp tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng để quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cùng các tài liệu liên quan.

Trước ngày 20/01/2021, các địa phương thực hiện phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và cấp huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Đối với cấp cơ sở, hoàn thành trước ngày 30/01/2021.

Theo Kế hoạch, Tỉnh ủy chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị, xây dựng kế hoạch, tổ chức phổ biến nội dung Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đến hội viên, đoàn viên bằng các hình thức phù hợp. Các cấp ủy đảng chỉ đạo các tổ chức quần chúng ở cơ sở căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII để tuyên truyền, phổ biến thông qua các buổi sinh hoạt quần chúng, cụm dân cư… Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp.

Việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII./.

Hương Lan