PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy nhanh giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài
Tổng kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài thực hiện năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn là 561.657 triệu đồng; kết quả giải ngân đến ngày 12/7/2022 mới đạt 19,8%. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn này.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đường Bàn Văn Hoan, thành phố Bắc Kạn được nâng cấp, cải tạo thuộc dự án "Chương trình đô thị
miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn"  

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài triển khai thực hiện các giải pháp đối với từng dự án theo thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư; tích cực phối hợp với nhà tài trợ, Bộ Tài chính và cơ quan chủ quản đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục rút vốn từ nhà tài trợ về tài khoản của dự án; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán ngay sau khi có khối lượng; đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, chủ động điều phối, giám sát chặt chẽ công tác thực hiện dự án của các bên liên quan (tư vấn, nhà thầu) theo các nguồn vốn đảm bảo việc thực hiện thông suốt; chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong thực hiện dự án. Đối với dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, phải khẩn trương lập, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán để giải ngân cho các nhà thầu theo đúng quy định.

Khẩn trương rà soát, đánh giá chi tiết, cụ thể về khả năng giải ngân của từng dự án, đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn. Đối với các trường hợp không có khả năng hoàn thành khối lượng dự án theo tiến độ đặt ra, phải cắt giảm, chuyển giao kế hoạch vốn đã được giao, các chủ đầu tư tổng hợp chính xác số liệu, nêu rõ nguyên nhân của từng dự án điều chỉnh giảm, có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Phần kế hoạch vốn còn lại sau khi đã được điều chỉnh giảm, chủ đầu tư cam kết giải ngân hết 100%.

Các cơ quan tổng hợp, thẩm định, phê duyệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền cho phép tỉnh được trả nợ gốc trước hạn vốn vay lại ODA và bổ sung kế hoạch vốn ODA vay lại còn thiếu năm 2022 cho tỉnh là 33.612 triệu đồng để đủ điều kiện giải ngân hết toàn bộ số kế hoạch vốn ODA cấp phát được giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài của các chủ đầu tư; rà soát, tổng hợp, tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn đã giao; chủ động báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh những nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định./.

Hương Lan