PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA
Tổng số kế hoạch vốn ODA của tỉnh Bắc Kạn năm 2020 để thực hiện các chương trình, dự án là 632.857 triệu đồng. Đến hết 31/7/2020, đã giải ngân đạt 30,02% kế hoạch. Hiện tỉnh đang tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Ảnh: Đường nông thôn tại xã Văn Vũ, huyện Na Rì được thực hiện từ nguồn vốn ODA năm 2020 

Từ đầu năm 2020 đến nay, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo quyết liệt các cấp ngành, các chủ đầu tư triển khai các giải pháp để hoàn thành tiến độ giải ngân vốn ODA theo kế hoạch đã đề ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên cũng đã chủ trì cuộc họp rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA năm 2020.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay, các chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình, các thủ tục rút vốn từ nhà tài trợ về tài khoản của dự án; hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán, để không dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm; phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, công tác thiết kế - dự toán, đấu thầu, thi công xây lắp công trình; chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc … Đối với dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, đang khẩn trương lập, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán để giải ngân cho các nhà thầu theo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và các chủ đầu tư thực hiện rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài có khối lượng thực hiện và khả năng giải ngân cao, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn bổ sung 2019 không có khả năng giải ngân; điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2020 và năm 2019 kéo dài sang năm 2020 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án và đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA, từ nay đến cuối năm, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; đồng thời tăng cường hoạt động kiểm tra, rà soát, giám sát, đôn đốc thực hiện kế hoạch vốn của chủ dự án, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện…/.

Thu Cúc