Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
Tên đề tài/ dự án Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn hiện nay
Cơ quan chủ trì Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn
Chủ nhiệm dự án / đề tài ThS. Nguyễn Văn Côi - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
Thời gian bắt đầu Năm 2012
Thời gian kết thúc Năm 2013
Kinh phí
Tình trạng Đã nghiệm thu
Mục tiêu 1. Làm rõ vai trò của lý luận và công tác giáo dục lý luận chính trị; chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị của tỉnh Bắc Kạn hiện nay. 2. Đánh giá thực trạng chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Bắc Kạn từ năm 1997 đến 2010. 3. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
Tóm tắt Nội dung 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Bắc Kạn. Nội dung 2: Thực trạng chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 1997–2010. Nội dung 3: Phương hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. - Phương hướng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 - Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.
Xếp loại Khá
Sign In