Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
Tên đề tài/ dự án Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng Hồng không hạt tại Bắc Kạn.
Cơ quan chủ trì
Chủ nhiệm dự án / đề tài
Thời gian bắt đầu Năm 2016
Thời gian kết thúc Năm
Kinh phí
Tình trạng Đang thực hiện
Mục tiêu

1. Xác định được các yếu tố hạn chế tới năng suất, chất lượng Hồng không hạt Bắc Kạn
2. Xác định được các giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng Hồng không hạt Bắc Kạn.

Tóm tắt

1. Nghiên cứu điều kiện sản xuất và một số yếu tố hạn chế chính đến năng suất, chất lượng Hồng không hạt  Bắc Kạn;
2. Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng Hồng không hạt Bắc Kạn.
3. Xây dựng mô hình trồng Hồng theo giải pháp đề xuất diện tích 30ha

Xếp loại
Sign In