PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần, từ 13/3 - 17/3/2023
Trong tuần, từ ngày 13 - 17/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương công bố công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú; tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19; đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia…

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện TTHC liên quan đến sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú

Tại Công văn số 1406/UBND-NCPC ban hành ngày 13/3, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo, quán triệt đến tất cả các phòng, ban, đơn vị không yêu cầu người dân cung cấp giấy xác nhận thông tin về nơi cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính hoặc giao dịch dân sự đối với trường hợp người dân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Đồng thời, khi thực hiện các TTHC liên quan, cung cấp dịch vụ công, phải bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác, thực hiện đúng các quy định.

Các sở, ban, ngành kịp thời cập nhật các quyết định công bố TTHC của bộ, ngành có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú, tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định. Công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú (kể cả trường hợp chứng minh nơi cư trú trước khi xác nhận giấy tờ như sơ yếu lý lịch, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,…).

Tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai và phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục cập nhật, bổ sung kế hoạch, kịch bản phòng, chống dịch theo các tình huống, cấp độ dịch; củng cố và dự phòng các cơ sở cách ly tập trung đủ năng lực đáp ứng theo cấp độ dịch; tập trung kiểm soát dịch bệnh không để “dịch chồng dịch”.… là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1407/UBND-VXNV ban hành ngày 13/3.

Đối với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí và UBND các huyện, thành phố, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền với các hình thức phong phú, đa dạng, bảo đảm kịp thời. Khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh, chú trọng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp tình hình thực tế hiện nay.

Xây dựng 29 trường học đạt chuẩn quốc gia trong năm 2023

Theo Kế hoạch số 177/KH-UBND ban hành ngày 14/3, tỉnh Bắc Kạn đề ra mục tiêu hoàn thành xây dựng 29 trường học đạt chuẩn quốc gia trong năm 2023, trong đó có 4 trường thuộc kế hoạch năm 2021 và 11 trường thuộc kế hoạch năm 2022 nhưng chưa đạt chuẩn, 14 trường thuộc kế hoạch năm 2023.

Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, ngành Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc thực hiện việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; gắn kết quả công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia với công tác thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, đơn vị.

Bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng

Tại Công văn số 1456/UBND-VXNV ban hành ngày 14/3, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về an toàn thông tin mạng trong năm 2023. Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng.

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa lập hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ toàn thông tin, yêu cầu khẩn trương lập, hoàn thiện hồ sơ đề xuất gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/4/2023 để thẩm định, xác định cấp độ an toàn thông tin theo quy định.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình bảo đảm an toàn thông tin “4 lớp” của tỉnh, đặc biệt là nâng cao năng lực của lớp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp và kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia…

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Tại Công văn số 1519/UBND-TH ngày 16/3 về việc đôn đốc thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các ban quản lý dự án tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình.

UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, ban hành kế hoạch thực hiện năm 2023; phân bổ kế hoạch vốn thuộc thẩm quyền theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và tổ chức triển khai các dự án có nguồn vốn đầu tư chưa phê duyệt; đối với các dự án đã được phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu; đối với các dự án đã lựa chọn được nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Đối với nguồn vốn sự nghiệp, khẩn trương phê duyệt các dự án, tiểu dự án, đặc biệt là dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, mô hình phát triển cộng đồng.

Cùng với đó chỉ đạo, hướng dẫn các xã lập dự toán, thẩm định các dự án, đặc biệt dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, mô hình phát triển sản xuất cộng đồng; hướng dẫn các xã giải ngân nguồn vốn các dự án liên kết theo chuỗi giá trị theo đúng trình tự, thủ tục đã quy định, tránh gây lãng phí thất thoát ngân sách; chỉ đạo các phòng chuyên môn phụ trách các chương trình, dự án cần bám sát cơ sở hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện.../.

Thu Cúc (tổng hợp)