PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần, từ 12/10 - 16/10/2020
Chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021; tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Công an cấp cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự… là những văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần, từ ngày 12/10 - 16/10/2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Bắc Kạn

Tại Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương hướng dẫn thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Bắc Kạn; hướng dẫn và hỗ trợ các sở, ngành, địa phương trong việc xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ, các dự án trong Kế hoạch theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống lụt bão đối với công tác lưu trữ

Ngày 12/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6049/UBND-NCPC về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và phòng chống lụt bão đối với công tác lưu trữ.

Tại Văn bản, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung tại Văn bản 998/VTLTNN-NV ngày 06/10/2020 của Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và phòng chống lụt bão. Giao Sở Nội vụ chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh xây dựng nội quy, phương án phòng cháy, chữa cháy và phòng chống lụt bão kho lưu trữ lịch sử tỉnh.

Chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021

Tại Công văn số 6058/UBND-VXNV ngày 12/10/2020, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Bắc Kạn, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 4072/BGDĐT-KHTC ngày  09/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung cần chỉ đạo và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 12/10/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 597/KH-UBND về việc triển khai thực hiện “Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các sở, ngành trong tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông hằng năm; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6077/UBND-VXNV chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ.

Tại Văn bản, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ.  

Thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

Ngày 14/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6099/UBND-NNTNMT về việc thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP.

Tại Văn bản, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em

Tại Công văn số 6116/UBND-VXNV ngày 14/10/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em đến từng trường học, lớp học, thôn, bản, tổ dân phố. Giáo dục, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em về nguy cơ tai nạn, thương tích, đuối nước. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Công an cấp cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự

Ngày 15/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6131/UBND-NCPC chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 764-CT/TU ngày 25/9/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Công an cấp cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Tại Văn bản, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an vững mạnh, toàn diện.

Kế hoạch thi hành Nghị định về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 16/10/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 608/KH-UBND về việc thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì tham mưu và tổ chức thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Tham mưu cho Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức quán triệt thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên cơ sở lồng ghép với hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới hoặc hình thức phù hợp khác./.

Lý Hiếu (tổng hợp)