PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần, từ 16/02 - 19/02/2021
Từ ngày 16 đến ngày 19/02/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai ngay nhiệm vụ chuyên môn sau nghỉ tết Nguyên đán và không tập trung chúc Tết, gặp mặt, liên hoan; bảo đảm cung ứng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2; chấp thuận tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2021… và một số văn bản quan trọng khác.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Triển khai ngay nhiệm vụ chuyên môn sau nghỉ tết Nguyên đán; không tập trung chúc Tết, gặp mặt, liên hoan

Tại Công văn số 870/UBND-VXNV ngày 16/02/2021, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi làm ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ tết Nguyên đán, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả; không tập trung chúc Tết, gặp mặt, liên hoan.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc thực hiện và xử lý các vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch theo quy định. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại công sở, trường học, bệnh viện, trước hết là việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế trung thực...

Bảo đảm cung ứng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2

Ngày 17/02/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 876/UBND-VXNV yêu cầu Sở Y tế, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý có trách nhiệm phối hợp, triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 955/BYT-KHTC ngày 09/02/2021 về việc bảo đảm cung ứng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chủ động báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung liên quan theo thẩm quyền.

Chấp thuận tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Đây là nội dung Văn bản số 909/UBND-TH ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh gửi các Chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh chấp thuận tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2021 của từng Chủ đầu tư theo công trình, dự án đã cam kết. Đây sẽ là cơ sở để UBND tỉnh theo dõi tiến độ thực hiện và kiểm điểm tình hình thực hiện hằng tháng, hằng quý, 6 tháng và cuối năm.

Tại Công văn, UBND tỉnh yêu cầu các Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, công trình, khẩn trương giải ngân các nguồn vốn đã cam kết; trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành chuyên môn để được hướng dẫn và chỉ đạo giải quyết. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Chủ đầu tư thực hiện giải ngân kế hoạch vốn, tham mưu cho UBND tỉnh điều chuyển số kế hoạch vốn giải ngân không đúng cam kết; đồng thời định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện cam kết giải ngân của các Chủ đầu tư.

Khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 phải chính xác, công khai, công bằng

Đây là yêu cầu của UBND tỉnh đối với các các đơn vị, địa phương khi thực hiện Hướng dẫn số 71/HD-UBND ngày 18/02/2021. Cùng với đó, các tập thể, cá nhân được xét khen thưởng phải trực tiếp tham gia, có những đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Bắc Kạn. Bình xét khen thưởng dựa trên các tiêu chí đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lĩnh vực hoạt động của HĐND; thành tích khen thưởng xét trong cả nhiệm kỳ. Số lượng tập thể, cá nhân được khen thưởng phù hợp với HĐND từng cấp.

Căn cứ Hướng dẫn, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu của UBND tỉnh về cách thức lựa chọn đối tượng, hình thức, số lượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và hồ sơ khen thưởng. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ hoặc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để xem xét, giải quyết.

Ban hành Kế hoạch cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2022

Ngày 18/02/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND về cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2022. Theo đó, việc cải tạo sẽ được thực hiện tại 53 điểm tuyến với chiều dài 74,4 km thuộc địa bàn 8 huyện, thành phố đủ điều kiện thực hiện ngầm hóa, tiến hành cải tạo hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông để đảm bảo an toàn mạng lưới, an toàn của người dân và mỹ quan đô thị.

Công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ngày 19/02/2021, UBD tỉnh ban hành các Quyết định số 220, 221, 222, 223, 224, 225 về việc công nhận 02 xã Quang Thuận (Bạch Thông) và Kim Lư (Na Rì) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020; 04 xã Nghĩa Tá (Chợ Đồn), Dương Phong (Bạch Thông), Khang Ninh và Địa Linh (Ba Bể) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020./.

Thu Cúc