PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn
UBND tỉnh vừa có Công văn số 5590/UBND-GTCNXD ngày 18/9/2020 cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho UBND huyện Na Rì điều chỉnh quy hoạch nông thôn đối với các xã sáp nhập theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thống nhất hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn của các xã trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định; chủ động tham mưu những nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu về nguồn vốn để các địa phương tổ chức thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn của các xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2020 và điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030, báo cáo UBND tỉnh và Sở Xây dựng./.

Nông Cúc