PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường
Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chỉ đạo các đcơ sở giáo dục triển khai các nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), trọng tâm là đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục pháp luật theo định hướng phát triển năng lực người học.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong năm 2023, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tăng cường việc kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục pháp luật, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, pháp lệnh, chính sách mới; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các quy định về phòng, chống ma tuý, tệ nạn xã hội; phòng, chống tội phạm và chú trọng thực hiện PBGDPL tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội cán bộ, giáo viên phụ trách công tác PBGDPL. Tiếp tục chỉ đạo, đổi mới việc dạy học môn Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo xu hướng tiên tiến, hiện đại, cập nhật kiến thức phù hợp; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.

Triển khai công tác PBGDPL, tư vấn, giải đáp pháp luật trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL trong nhà trường. Thực hiện công tác PBGDP kết hợp giữa hình thức tuyên truyền trực tiếp với trực tuyến đảm bảo phù hợp với từng đơn vị. Tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh; nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong công tác PBGDPL.

Quán triệt một số nội dung pháp luật về gia đình, trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em. Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023” và các hoạt động tìm hiểu pháp luật với hình thức phù hợp. Phát động phong trào tự làm thiết bị dạy học, sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác PBGDPL tại các cơ sở giáo dục, nghiên cứu những mô hình hay, cách làm hiệu quả để áp dụng, nhân rộng…/.

Ngọc Tú