PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập và tuyên truyền các nghị quyết của Đảng
Công tác học tập và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao trách nhiệm của bản thân trong việc học tập lý luận trong Đảng nói chung và nghị quyết, chỉ thị của Đảng nói riêng, từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống, tháng 12/2017, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Đề án số 07-ĐA/TU về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017-2022”.

Theo đánh giá của đồng chí Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, sau 03 năm triển khai thực hiện Đề án 07-ĐA/TU, việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng đã được các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh nghiêm túc thực hiện và đạt dược những kết quả nhất định, đã có 06/08 chỉ tiêu đạt kết quả theo lộ trình đề ra. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và cả hệ thống chính trị được nâng cao; công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết ở các địa phương, đơn vị được tăng cường. Cách thức tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết bước đầu có sự đổi mới, cơ bản phù hợp với đối tượng và nội dung của các văn bản cần triển khai. Đội ngũ báo cáo viên các cấp được kiện toàn, bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền.


 Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
và quán triệt một số văn bản quan trọng của Trung ương, của tỉnh
   

Một số chỉ tiêu Đề án đạt khá cao, cụ thể: 90% cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng; được cung cấp tài liệu của Hội nghị và viết thu hoạch sau học tập chỉ thị, nghị quyết; 80% đoàn viên, hội viên và Nhân dân biết về nghị quyết, chỉ thị và nắm được những điểm mới, cốt lõi của một số nghị quyết, chỉ thị liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân; 80% báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được cung cấp thông tin và được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hằng năm; 70% tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; 100% cấp ủy, ủy viên kiểm tra các cấp trong tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát việc quán triệt học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Đề án 07-ĐA/TU vẫn còn một số hạn chế như: Chỉ tiêu về trang bị phòng họp trực tuyến đến cấp xã, phường chỉ đạt 7%; chỉ tiêu bí thư cấp ủy, đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết theo quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp trên khó đánh giá, một số cơ sở đánh giá chỉ đạt 30%; việc đổi mới hình thức học tập một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tổ chức học tập ở cấp xã còn thiếu; việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng tuy có đổi mới, song một số nơi chất lượng, tính khả thi không cao…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 07-ĐA/TU trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đã chỉ đạo các huyện/thành ủy, đảng ủy trực thuộc rà soát kế hoạch thực hiện Đề án 07-ĐA/TU tại địa phương đảm bảo phù hợp, sát thực tiễn địa phương, đơn vị. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên tự giác nâng cao ý thức và chấp hành nghiêm những quy định trong việc nghiên cứu học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, coi đây là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong triển khai, quán triệt và học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Biểu dương những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện nghiêm, chấp hành tốt; góp ý, phê bình nghiêm khắc đối với những tổ chức, cá nhân chưa thực hiện tốt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã giao nhiệm vụ cho từng đơn vị có liên quan. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc triển khai thực hiện Đề án; chỉ đạo Tổ biên soạn tài liệu thực hiện Đề án cụ thể hóa các nghị quyết thành các tài liệu học tập ngắn gọn, phù hợp với đảng viên nông thôn và đảng viên là cán bộ, công nhân, viên chức lao động. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo cấp huyện tham mưu giúp cấp ủy cụ thể hóa từng nghị quyết, chỉ thị, kết luận; hướng dẫn đề cương cho các đối tượng viết thu hoạch. Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, bản tin có nội dung về học tập, triển khai nghị quyết của Đảng; phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu nghị quyết; mở các chuyên mục hỏi đáp trên các cuốn thông tin, cổng thông tin. Triển khai chỉ thị, nghị quyết bằng hình thức trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình, chú trọng kết hợp nhiều hình thức, tuyên truyền như: Sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn, tọa đàm, hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục truyền thống, thi tìm hiểu... Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp. Chú trọng hướng dẫn thực hiện một số chỉ tiêu đạt thấp...

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân nghiêm túc tham gia việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, đồng thời vận dụng có hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.../.

Hương Dịu