PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/08/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước
Từ đầu năm đến nay, cơ bản các doanh nghiệp đã nghiêm túc chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách nhà nước, tuy nhiên, vẫn còn có một số đơn vị chưa đầy đủ, kịp thời. Vì vậy, để tạo môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng, đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh đã yêu cầu các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh nghiêm túc chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách nhà nước.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được đánh giá là một trong những khoản thu hoàn thành trong năm 2023
(Ảnh: Hoạt động khai thác khoáng sản tại Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn)

Năm 2023, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Bộ Tài chính giao là 822 tỷ đồng; HĐND tỉnh giao 996,55 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 971,55 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 25 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm được 356,2 tỷ đồng, đạt 42% dự toán Trung ương giao và 36% dự toán tỉnh giao, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2022. Tiến độ thu ngân sách giảm sâu so với cùng kỳ và thấp hơn 11% so với tỷ lệ thu/dự toán bình quân của cả nước. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 154,6%; thu khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 37%; thu lệ phí trước bạ 37,4%; thu phí - lệ phí 40,3%...

Căn cứ tình hình thực hiện thu 6 tháng đầu năm và khả năng khai thác các nguồn thu trong 6 tháng cuối năm, ước thu cả năm 2023 từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước được 700 triệu đồng, đạt 233% dự toán giao; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương ước đạt 92 tỷ đồng, bằng 82% dự toán giao; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương ước được 6 tỷ đồng, bằng 95% dự toán giao; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 140 tỷ đồng, bằng 87,7% dự toán giao…

Theo đánh giá của ngành chức năng, từ đầu năm đến nay, cơ bản các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế với ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp trọng điểm có số thuế đã nộp trong năm 2022 từ 500 triệu đồng trở lên thì số nộp ngân sách nhà nước các tháng đầu năm 2023 chỉ bằng trên 70% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh những đơn vị chấp hành tốt, vẫn còn nhiều đơn vị chưa tự giác trong việc chấp hành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, kê khai chưa đầy đủ, kịp thời, còn tình trạng chây ì, dây dưa, nợ đọng thuế kéo dài, với số nợ thuế lớn, trốn, tránh nghĩa vụ thuế, vi phạm về chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ…

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương quyết liệt thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước và chống thất thu thuế trên địa bàn. Trong đó tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước như miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất, chính sách ưu đãi đầu tư theo đúng quy định của pháp luật…

Để tạo môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng, đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh cũng vừa có Công văn đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, tiến độ thi công các công trình vốn ngân sách, tháo gỡ các điểm nghẽn về vốn, thị trường… Nêu cao tinh thần tự giác, tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân với công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, góp phần tích cực hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật liên quan trong lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư; thực hiện nghiêm nghĩa vụ kê khai kịp thời, đầy đủ, chính xác, nộp nghĩa vụ thuế, phí, nghĩa vụ tài chính như tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền thuê đất,...

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương cương quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm pháp luật thuế, chây ì, dây dưa nợ đọng tiền thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền thuê đất kéo dài; tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ gây thất thu ngân sách nhà nước, thất thoát tài sản công của Nhà nước.../.

Thu Cúc