PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông do UBND tỉnh ban hành

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sở Thông tin và Truyền thông vừa dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông do UBND tỉnh ban hành đối với Quyết định số 1173/2011/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 về việc ban hành Quy định về quản lý, đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để văn bản ban hành đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị liên quan và nhân dân đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định nêu trên.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. Bản điện tử gửi vào địa chỉ email: hoaibtt.tt@ backan.gov.vn.

Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 12/8/2020.

Xem dự thảo Quyết định Tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan