PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đưa trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số phổ biến hơn trong đời sống
Nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đưa trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số phổ biến hơn trong cuộc sống cộng đồng, đầu tháng 3/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Bà con khu dân cư Bản Cải, xã Liêm Thủy (Na Rì) mặc trang phục truyền thống của dân tộc Tày
trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Theo Kế hoạch, trong năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành khảo sát, kiểm kê, đánh giá và lập danh mục trang phục các dân tộc Tày, Nùng, Sán Chay trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, quảng bá và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, cụ thể xây dựng các cụm pa nô tuyên truyền và tổ chức trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số gắn với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội của địa phương, đặc biệt là tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

Việc lựa chọn, nghiên cứu những loại hình trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phải có giá trị tiêu biểu, đặc sắc để bảo tồn và phát huy có trọng tâm, trọng điểm, gắn công tác bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phát triển du lịch của địa phương để góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho Nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số./. 

Thu Trang