PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Một số kết quả đạt được trong công tác giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, giai đoạn 2010-2020
Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh đã phát triển, nâng cao cả về quy mô và chất lượng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn tỉnh hiện có 123 trường mầm non, trong đó có 122 trường công lập và 01 ngoài công lập; có 290 điểm trường. So với năm học 2010-2011, tăng 07 trường, trong đó 06 trường mầm non công lập và 01 trường ngoài công lập.

Tổng số có 1.067 nhóm, lớp (trong đó, công lập 1.013, ngoài công lập 54); gồm 213 nhóm trẻ và 854 lớp mẫu giáo, trong đó có 359 lớp mẫu giáo 5 tuổi. So với năm học 2010-2011, tăng 32 nhóm, lớp.

Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ở độ tuổi nhà trẻ được 4.684 trẻ, đạt 32,31% (trong đó, công lập 3.748 trẻ, đạt 25,84%; ngoài công lập 937 trẻ, đạt 6,47%); độ tuổi mẫu giáo 17.907 trẻ, đạt 94,4% (trong đó, công lập 17.817 trẻ, đạt 98,70%; ngoài công lập 90 trẻ, đạt 0,70%); riêng mẫu giáo 5 tuổi có 6.039 trẻ, đạt 100%; trẻ được tổ chức học 2 buổi/ngày đạt 100%. Năm học 2010-2011 (100% công lập), ở độ tuổi nhà trẻ có 3.445 trẻ, đạt 30,86%; ở độ tuổi mẫu giáo có 13.048 trẻ, đạt 97,15%; riêng mẫu giáo 5 tuổi có 4.274 trẻ, đạt 100,28% (bao gồm trẻ tỉnh ngoài đến học).

Về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học: Toàn tỉnh có 1.065 phòng học/1067 lớp; số phòng thiếu 55; trong đó, số phòng kiên cố có 666 (tỷ lệ 58,4%); số phòng học bán kiên cố 388 (tỷ lệ 36,4%); số phòng học tạm 55 (tỷ lệ 5,2%). So với năm học 2010-2011, tỷ lệ phòng học kiên cố tăng 34,6%; phòng học bán kiên cố tăng 5,2%.

Trong 10 năm (2010-2020), số phòng học được xây mới cho giáo dục mầm non là 470 phòng, số phòng được nâng cấp, sửa chữa là 696 phòng; mua sắm, cấp phát 437 bộ thiết bị tối thiểu cho lớp mẫu giáo 5 tuổi; trang bị 302 bộ đồ chơi ngoài trời và 265 bộ thiết bị làm quen với máy tính cho các trường mầm non; khối phòng học tập 161; nhà công vụ, nhà bếp 201 phòng.

Hết năm 2019, toàn tỉnh có 43 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (trong đó có 03 trường đạt chuẩn mức độ 2). So với năm học 2010-2011 tăng 35 trường.

Sau 10 năm thực hiện, cấp học mầm non đã thực hiện tốt việc huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp và chất lượng hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, sẵn sàng vào lớp 1, góp phần duy trì vững chắc các tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp là 6.037/6.037 trẻ, đạt 100% (không bao gồm trẻ khuyết tật nặng); số trẻ em 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi) là 6.037/6.037 trẻ, đạt tỷ lệ 100% (tỷ lệ được duy trì vững chắc). Tổng số trẻ 5 tuổi khuyết tật có 35, trong đó, số trẻ có khả năng học tập là 27; số trẻ khuyết tật và trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục là 30, đạt tỷ lệ 111,11% (so với năm 2010 tăng 1,11%)./.

Hồng Nhung