PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10/2021 tăng 4,7%
Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và các đơn vị sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tháng 10 ước đạt 135 tỷ đồng, tăng 4,7% so với tháng 9/2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 10/2021, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. UBND tỉnh và ngành chức năng đã chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án và thực hiện các phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở sản xuất; chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập dự toán quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các cụm công nghiệp (CCN); ban hành Quy chế quản lý CCN trên địa bàn tỉnh. Trong cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt thành lập 3 CCN (CCN Chu Hương, CCN Nam Bằng Lũng, CCN Vằng Mười), nâng tổng số CCN trên địa bàn lên 6 cụm.

Kết quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 10/2021 đạt khá, chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 6,33% so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10/2021 ước đạt 135 tỷ đồng, tăng 4,7% so với tháng 9/2021, lũy kế 10 tháng đạt 1.152,5 tỷ đồng, đạt 78,7% kế hoạch và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, công nghiệp khai thác ước tăng 6,9%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,6%; công nghiệp sản xuất phân phối điện và khí đốt, nước nóng tăng 13,2%; công nghiệp cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 11,1%.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, trong đó tập trung tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến nông, lâm sản. Chỉ đạo ngành chức năng, cơ quan chuyên môn xây dựng Đề án phát triển công nghiệp chế biến tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 và phát triển sản xuất thông minh giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch đầu tư hạ tầng công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các CCN; đôn đốc các dự án công nghiệp đang đầu tư xây dựng trong năm 2021 và các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CCN Huyền Tụng, CCN Cẩm Giàng và CCN Quảng Chu./.

Hương Dịu