PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Giai đoạn 2023 - 2025, toàn tỉnh có 38 dự án hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
UBND tỉnh vừa phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 - 2025 tại Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 19/9/2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, trong giai đoạn 2023 - 2025, toàn tỉnh có 38 dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được hỗ trợ thực hiện. Trong đó, thành phố Bắc Kạn có 1 dự án, huyện Bạch Thông 7 dự án, huyện Ba Bể 4 dự án, huyện Chợ Đồn 10 dự án, Chợ Mới 8 dự án, Na Rì 2 dự án, huyện Ngân Sơn 3 dự án, huyện Pác Nặm 3 dự án.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố Bắc Kạn và các đơn vị liên quan căn cứ danh mục dự án hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được phê duyệt tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành./.

Hương Dịu