PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Giải thể cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19
Ngày 24/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3187/UBND-VXNV chỉ đạo Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố giải thể cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn để thực hiện giải thể cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 (theo điểm 5.6, tiểu mục 5 thuộc mục IV hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế) hoặc tạm dừng hoạt động cơ sở thu dung điều trị người nhiễm Covid-19. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan về kết quả thực hiện.

Giao Sở Y tế chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện theo đúng quy định./.

Hồng Nhung