PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư và phân bổ kinh phí trồng rừng thay thế năm 2021
Ngày 20/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1882/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư và phân bổ kinh phí trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh giao Hạt Kiểm lâm các huyện: Ba Bể, Na Rì, Ngân Sơn và thành phố Bắc Kạn làm chủ đầu tư thực hiện trồng rừng thay thế trên diện tích 72 ha đất trống chưa có rừng được quy hoạch phòng hộ (tại xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể 12 ha; tại huyện Na Rì 30 ha, trong đó, xã Trần Phú 11 ha, xã Đổng Xá 12 ha, xã Kim Lư 07 ha; tại xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn 10 ha và tại phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn 20 ha).

Kinh phí được giao tương ứng là: Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể 928.179.276 đồng, Hạt Kiểm lâm huyện Na Rì 2.320.448.190 đồng, Hạt Kiểm lâm huyện Ngân Sơn 773.482.730 đồng và Hạt Kiểm lâm thành phố Bắc Kạn 1.546.965.460 đồng.

Nguồn kinh phí: Từ nguồn tiền của các chủ đầu tư nộp vào Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật trồng rừng thực hiện theo Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh; các quy trình, quy phạm kỹ thuật, cơ chế chính sách đầu tư theo quy định hiện hành.

Các loài cây trồng rừng thay thế là những loài phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai từng địa bàn và nằm trong danh mục loài cây trồng chính quy định tại Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tiêu chuẩn cây giống theo các quy định hiện hành.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2024 (bao gồm 01 năm trồng và 03 năm chăm sóc).

Tại Quyết định, UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với UBND các xã/phường và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện, nghiệm thu và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Giao Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình lâm sinh; theo dõi, giám sát việc thực hiện trồng rừng thay thế; phúc tra kết quả nghiệm thu khối lượng hoàn thành hằng năm của Chủ đầu tư theo quy định./.

Minh Huyền