PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Hiện nay, Sở Tài chính đang lấy ý kiến của Nhân dân và các đơn vị, địa phương đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 15/7/2020 đến ngày 14/8/2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện các quy định hiện hành, UBND tỉnh đã ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND). Tuy nhiên thực hiện sáp nhập các thôn, xã trong tỉnh, ngày 01/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Do đó, việc ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để thay thế Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là cần thiết và phù hợp với thực tế hiện nay.

Theo dự thảo Quyết định, UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn bằng 1,0 (riêng đối với vị trí đất thuộc khu tái định cư Bản Bung của dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt tỉnh Bắc Kạn thuộc các khu vực còn lại xã Dương Quang (mục IX.14 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND) có hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 là 1,25).

Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 được áp dụng cho tất cả các loại đất tại Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để đảm bảo đúng trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện thành phố và nhân dân đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/pages/van-ban-du-thao-41.aspx./.

Hương Lan