PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2020: Dấu ấn của sự chủ động, sáng tạo, đổi mới hoạt động
Với vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã luôn chủ động, sáng tạo, đổi mới hoạt động, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật; xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội của địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các kỳ họp thể hiện được sự linh hoạt, sáng tạo

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 (tính đến ngày 15/4/2021), HĐND tỉnh đã tổ chức 19 kỳ họp, gồm 16 kỳ họp thường lệ, 3 kỳ họp chuyên đề. Các kỳ họp HĐND tỉnh đổi mới theo hướng linh hoạt, sáng tạo, phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND được chuẩn bị chu đáo, có sự đổi mới theo hướng “hỏi nhanh - đáp gọn” “rõ nội dung - rõ trách nhiệm”, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua 19 kỳ họp, HĐND tỉnh đã tổ chức 8 phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp thường lệ, chất vấn Chủ tịch và 24 lượt thành viên UBND tỉnh. Nội dung chất vấn tập trung những vấn đề bức xúc, được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm như: Chỉ số PCI của tỉnh; công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên - môi trường, giao thông, xây dựng, tài chính; việc tuyển dụng công chức, viên chức; hoạt động khám, chữa bệnh; các vấn đề trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm...

Theo đó, các cơ quan chức năng đã trả lời nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, đề xuất được các giải pháp khắc phục những bất cập đang đặt ra trong công tác quản lý nhà nước và thực tiễn đời sống ở cơ sở. Chủ tọa kỳ họp đã điều hành phiên chất vấn linh hoạt, theo hướng gợi mở, tạo không khí dân chủ, có tính xây dựng cao giữa người chất vấn và người trả lời với mục đích tìm ra giải pháp để giải quyết những bất cập đang đặt ra trong quản lý và đời sống xã hội.

Quang cảnh kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cùng với đó, công tác điều hành kỳ họp cũng được tổ chức khoa học và linh hoạt, giảm nhiều thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian thảo luận và định hướng rõ nội dung, từ đó đi đến thống nhất phương án tối ưu, ban hành Nghị quyết sát thực tiễn. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh đã ban hành 269 nghị quyết, trong đó có 96 nghị quyết quy phạm pháp luật về các nhiệm vụ, giải pháp, quy hoạch, cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, nhiều nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, tạo đột phá, động lực phát triển mới cho cả một giai đoạn phát triển trong hiện tại và tương lai của tỉnh. Tiêu biểu như Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020 (sửa đổi bổ sung bằng Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh); Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đã góp phần khuyến khích người dân tham gia liên doanh, liên kết, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã để phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước xây dựng được các sản phẩm có thương hiệu của tỉnh Bắc Kạn.

Các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành liên quan đến xây dựng chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ này tập trung chủ yếu vào các nội dung: Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn, tổ dân phố; quy định một số cơ chế chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố… Qua đó đã góp phần tinh gọn bộ máy; giảm bớt được số lượng đơn vị hành chính nhất là cấp xã; giảm bớt các đầu mối trong từng cơ quan, đơn vị; khắc phục sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan, đơn vị và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, tiết kiệm các nguồn lực của địa phương. Các nghị quyết về lĩnh vực văn hóa - xã hội được ban hành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội...

Tiếp xúc thực chất - Giám sát đến cùng

Cùng với những sáng tạo, linh hoạt trong điều hành kỳ họp, hoạt động khảo sát, giám sát của HĐND tỉnh được đổi mới, tập trung vào nội dung trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm và liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích của Nhân dân để tiến hành giám sát như: Tình hình quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chính sách phát triển rừng; về công tác quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế; quản lý và sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; việc quản lý và sử dụng đất công... Thông qua hoạt động giám sát đã làm rõ trách nhiệm, đưa ra nhiều giải pháp quan trọng cho các cấp, các ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật tại địa phương. Đối với những nội dung qua giám sát thấy còn nhiều tồn tại, hạn chế, các đoàn giám sát đã trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết về kết quả giám sát, trong đó có đưa ra lộ trình để cơ quan có thẩm quyền khắc phục hạn chế, tồn tại và yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát tại các kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hàng hóa theo Nghị quyết
số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh tại huyện Bạch Thông

Sau giám sát, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã quan tâm, chú trọng việc theo dõi, đôn đốc UBND tỉnh và các ngành chức năng thực hiện các kết luận giám sát. Nhiều nội dung kiến nghị, đề nghị qua các cuộc giám sát, khảo sát được đưa ra bàn thảo tại các kỳ họp HĐND, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát. Để đeo bám những kiến nghị sau giám sát chậm được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng, Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã tổ chức tái giám sát. Nhờ đó, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND được nâng lên, các kiến nghị sau giám sát cơ bản được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Cùng với các hoạt động trên, Thường trực HĐND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng và đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri. Việc tổng hợp kiến nghị của cử tri được sàng lọc từ cơ sở, phân loại theo thẩm quyền giải quyết; phân công các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, giám sát từng nội dung giải quyết ý kiến cử tri ngay sau kỳ họp và những ý kiến cử tri còn tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm. Đáng chú ý, trên cơ sở rà soát các kiến nghị còn tồn đọng, kéo dài qua nhiều kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên giải trình về kết quả thực hiện giải quyết kiến nghị cử tri nhằm thống nhất các giải pháp giải quyết dứt điểm kiến nghị, qua đó đã tạo được sự đồng thuận, nâng cao vị thế của cơ quan dân cử, góp phần ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn…

Với nhiều kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX đã đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp tục khẳng định rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển toàn diện của tỉnh./.

Thu Cúc