PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hiện cả tỉnh có 72 xã, thị trấn thuộc vùng xanh
Theo thông báo phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 của Sở Y tế, trong tuần 18 (từ 25/4 - 1/5), cả tỉnh có 72/108 xã, thị trấn thuộc vùng xanh trong phòng chống Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cả tỉnh hiện 26 xã, phường, thị trấn thuộc vùng vàng; 10 xã thuộc vùng cam và không còn xã, phường, thị trấn vùng đỏ.

Đánh giá đối với cấp huyện, có 5 huyện thuộc vùng xanh; thành phố Bắc Kạn và Pác Nặm, Na Rì thuộc vùng vàng; không còn huyện vùng cam và vùng đỏ./.

Ngọc Tú