PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
Ngày 16/10/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 609/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tỉnh Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2030, thu hút được một số dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn, trọng tâm vào các lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch sinh thái hồ Ba Bể; công nghiệp chế biến các sản phẩm nông sản, công nghiệp chế biến gỗ; công nghiệp phụ trợ..., với tổng số vốn đầu tư khoảng trên 140 triệu USD.

Để đạt được mục tiêu đề ra, các sở, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài; nâng cao năng lực thực hiện quản lý, giám sát đầu tư; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đầu tư nước ngoài.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện. Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hợp tác đầu tư nước ngoài, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu hút và quản lý các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Nông Cúc